நவராத்ரி நாயகியர் 1 | திருவாரூர் ஶ்ரீகமலாம்பாள்

அநவராத்ரி நாயகியர் 1: திருவாரூர் ஶ்ரீகமலாம்பா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி: NavarathrI Nayakiyar 1: ThiruvArur ShrI KamalAmbA MahAtripurasundarI : 1) பூலோக ஶ்ரீபுரமான திருவாரூர் எனும் ஶ்ரீபுரத்தின் வைபவம் 2) ஶ்ரீதூர்வாஸ மஹருஷி ஶ்ரீகமலாம்பா லலிதேஶ்வரியின் ஆலயத்தில் ஸ்தாபித்த அக்ஷரமாத்ருகா பீடத்தின் மஹிமை 3) ஶ்ரீசக்ர பிந்துவில் ஊர்த்வ த்ரிகோண மத்தியில் ஶ்ரீயோகராஜேஶ்வரியாக ஜ்வலிக்கும் ஶ்ரீகமலாம்பாளின்… Read More ›

Recent Posts