ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரி ஶ்ரீதுளஜா பவாநீ மஹிமை

ஶ்ரீசித்பராஶக்தி வைபவம்: ஶ்ரீதுளஜா பவாநீ ஸ்துதி : ஶ்ரீராமச்சந்த்ர க்ருத ஶ்ரீதுளஜாம்பா ஸ்துதி நமாமி த்வரிதாம் தேவீம் ஸுந்த³ராம்ʼ ஸுப⁴கா³ம்ʼ ஸுகா²ம் . நானாரூப த⁴ராமாத்³யாம்ʼ ஸர்வப்ராணிஹிதேரதாம்ʼ ஷட்சக்ர புத்ர நிலயாம்ʼ ஸஹஸ்ரா ராலயாம்ʼ பராம் . நாக³ரூபாம்ʼ குண்ட³லினீமம்பா³தே³வீம்ʼ நமாம்யஹம் ஸோஹம்ʼ மந்த்ரமயீம்ʼ தீ⁴ராமஜபாஜபரூபிணீம் . ஸர்வபீ³ஜமயீம்ʼ ஶக்திமம்பா³தே³வீம்ʼ நமாம்யஹம் ஐம்ʼ பீ³ஜாம்ʼ வாக்³ப⁴வாம்ʼ… Read More ›

Recent Posts