Periyava Mahimai

Sri Periyava Mahimai Newsletter-Sep 07 2008

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Three fabulous incidents from Sri Pradosha Maha Gruham. Anantha Jaya Jaya Sankara to our sathsang seva volunteer for the Tamizh typing and translation. Ram Ram  வாயினால் உன்னைப் பரவிடும் அடியேன் படுதுயர் களைவாய் பாசுபதா பரஞ்சுடரே!  … Read More ›

Sri Periyava Mahimai Newsletter – June 17 2008

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Newsletter from Sri Pradosha Mama gruham describing three beautiful incidents. Anantha Jaya Jaya Sankara to our sathsang seva volunteer for the Tamizh typing and translation. Ram Ram வாயினால் உன்னைப் பரவிடும் அடியேன் படுதுயர் களைவாய் பாசுபதா… Read More ›

Sri Periyava Mahimai Newsletter – April 23 2008

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Do not miss this incident!! Many Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara to our sathsang seva volunteer for the Tamizh typing and translation. Ram Ram வாயினால் உன்னைப் பரவிடும் அடியேன் படுதுயர் களைவாய் பாசுபதா பரஞ்சுடரே!  … Read More ›