4 replies

  1. hara hara sankara jaya jaya sankara , yellam periayava seyal

  2. Thank you for sharing

  3. pudhu periyava thiruvadigale charanam jaya jaya shankara hara hara shankara

  4. Great Dharshan ! Periyava Charanam.

Leave a Reply

%d bloggers like this: