IMPORTANT: Started Sri Periyava Kainkaryam Gosala (Sage of Kanchi)

பரஸ்பரம் பாவயந்த:’ என்று பகவான் கீதையில் சொன்ன மாதிரி பரஸ்பரம் நாமும் கோவும் ஒருவரையொருவர் போஷித்துக் கொள்ள வேண்டும். கறவைக் காலத்தில் கோவுக்கு நாம் தருகிற போஷாக்கை விட கோவினால் நாம் பெறுகிற போஷிப்பு அதிகமாகும். கறவை நின்ற பிறகும் அந்த நன்றி நமக்கு மறக்கவே கூடாது. அதனால் கோவுக்கு ஆயுள் உள்ளவரையில் அதை ரக்ஷிக்க வேண்டும். கறவை மாடுகளுக்கு மட்டுமில்லாமல் மறுத்துப் போனவற்றுக்கும் பாதுகாப்புத் தர இப்போது எங்கேயோ சில இடங்களில் மட்டுமுள்ள கோசாலைகளும், பசு மடங்களும், பிஞ்ஜராபோல்களும் பலமடங்கு விருத்தியாக வேண்டும். இதற்காகச் செய்கிற செலவு முழுதும் புண்ய வரவேயாகுமாதலால் அனைவரும் தயங்காமல் தங்கள் பொருளையும், பொருளோடு உழைப்பு, கவனிப்பு ஆகியவற்றையும் இதற்காகத் தாராளமாகக் கொடுக்க முன்வரவேண்டும். இந்த தேசத்தின் புராதனமான கலாசாரத்தில் ஊறி வந்துள்ள கோரக்ஷண தர்மம் நம் ரத்தத்தில் பேச வேண்டும். அப்படிப் பேசி, ஒரு பசு கன்றுக்கு ஊட்டுக் கொடுப்பதற்கு எப்படித் துடித்துக் கொண்டு போகிறதோ அந்தத் துடிப்புடன் நாம் கோஸம்ரக்ஷணையில் முனைய வேண்டும். – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

Bhagavan has said in Gita that “Parasparam Bhavayanthaha”, there should be a mutual nurturing between the cow and man. During the yielding period of the cow, the nourishment that it offers is more than what we give to it. That gratitude should always be there even after it stops yielding milk. So we should protect the cow as long as it lives. Not only for the yielding cows but also for the protection of unyielding cows too there should be an increase in the number of cow sheds, Pasu matams and Pinjrapols which are presently few in number. What we spend for this purpose is only an investment in the form of Punya and so we should come forward to donate liberally both money as well as physical help without any hesitation. The Gho Rakshana Dharma that has been embedded in this nation’s ancient culture should speak in our blood. Speaking that way it should make us get involved in cow protection with the same zeal as that of a cow which would run to feed its hungry calf. – Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal

____________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara,

On this very auspicious Maatu Pongal and Uttharayana Punya Kalam I’m very happy and privileged to announce that by Sri Periyava Anugraham we have started a Gosala of our own in Utthukadu village near Kanchipuram. While we have been kicking this can down the road for the past few years finally Sri Periyava has showed us a way to have a Gosala of our own. Our Sri Periyava Kainkaryam Gosala (Sage of Kanchi) is unique in a few ways, one key differentiator being welcoming severely injured cows and calves from accident. The other differentiator being keeping cows of any breed and more importantly rishabams. One may wonder that is what all Gosalas are supposed to do but in my (bitter) experiences I have seen the exact opposite. There is also another key differentiator which needs to be explained in a separate post. For now, we have more than100 cows, most of them rescued from slaughter and some rescued from road accidents.

As you see in the video clips below, this area is away from all hustle and bustle with enough grazing lands for the cows. We don’t have any separate trust or office bearers which I always believe gets into bureaucratic mode of operation. Simply put, Sri Periyava Kainkaryam Gosala is of the devotees, by the devotees and very importantly “only for the Gho Mathas”. I’m sure you all are aware that having a Gosala comes with its own challenges like food (fodder and hay), water, labor, medical check-ups, emergencies, electricity, daily operations, etc. In the coming days, I will let you know how we can all chime in and support in small ways so our Gosala can sustain and flourish. For now, let’s pray to Sri Periyava for giving us this great opportunity to serve so many voiceless jeevans who had no home as they were either ruthlessly sent to slaughter houses from where they were saved or rescued from accidents.

Gosala Address: Sri Periyava Kainkaryam Gosala, No. 40, Uthukkadu-Kuppam Road, (near UGS Palgova company), Uthukkadu Village, Walajabad Via, Kanchipuram District – 631305.

Map Co-ordinates –

https://www.google.com/maps/place/12%C2%B049’49.0%22N+79%C2%B048’14.0%22E/@12.8302708,79.8016977,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x4fbf46717ccf1ade!8m2!3d12.8302708!4d79.8038864?hl=en

For any questions, write to: donations@kgpfoundation.org

Few pictures and video clips below.

Sri Periyava Thiruvadi Sharanam
Rama Rama

______________________________________________________________________________________

 Categories: Announcements

9 replies

  1. kindly furnish Bank details and contact details for donations.to mail ID : ssmiyer@gmail.com.

  2. Very heart warming news!!! Great initiative!!! Please advise how we can support this Gosala.

  3. Sir who is the gosala contact person and what is his contact number?

  4. With the benign grace of Periya, everything will automatically be taken care of.

  5. Great Initiative , our Gosalah also having more than 50% of the total as Rishabams . With Sai’s guidance and Shri Periyava’s anugraham this is 4th year ; seen many ups and downs and challenges of running a Gosala especially, in my case labours and concentrated feeds . Need more devotees to join us to save more n more from slaughtering, and making every Gosala started through this initiative to be made self sustain to manage its own expenses; which is nearly impossible but a combination of self and volunteers we could achieve … Thanks to Sai and team to reach a great milestone .. we are with you ..

  6. Please let me know when details have been worked out. Would like to make a small contribution. It is a moving announcement. Touched my heart

Trackbacks

  1. Sri Periyava Kainkaryam Gosala (Sage of Kanchi) – Support Options – Sage of Kanchi
  2. A Must Watch Video – Sri Periyava Kainkaryam Goshala – Sage of Kanchi

Leave a Reply

%d bloggers like this: