From a hopeless situation to life full of hope – Jallikattu and Farming/Ploughing Bulls – Food for Thought

பெண் பசு பால் என்ற உணவை நேராகத் தருகிறது என்றால் காளை மாடுதான் முக்யமாக உழவில் உழைத்து பயிர் பச்சை மூலம் உணவு தருகிறது. இப்படி மாட்டு ஜாதியே மநுஷ்ய ஜாதியின் வயிற்றுக்குப் போடும் பரமோபகாரத்தைப் பண்ணுவதாக இருக்கிறது. அதனிடம் நாம் அளவில்லாத நன்றியும் பக்தியும் காட்ட வேண்டும். அதற்குச் சின்ன ஹானி செய்தாலும் தெய்வாபராதமாக, தெய்வக் குற்றமாக நினைக்க வேண்டும். – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

If the female cow offers the food directly as milk, the bull slogs in the field during farming and gives food through greens and grains. Like this the entire cattle species happens to be feeding the stomach of human species. For that sake we ought to show immense gratitude and Bhakthi towards them. The act of meting out even a small suffering to it should be considered as a great sin, a great crime done towards God. – Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal
________________________________________________________________________________________________

 

Namaskaram All,

I’m sure most of you recall these rishabams rescued from slaughter house near my home on Bakrid eve couple of months back (See those posts HERE and HERE). As I had mentioned during that time, one of the rishabams was standing non-stop in the slaughter house for around 20 days without any food/water. The other 4 bulls that were rescued also endured similar agony though their stay at slaughterhouse was of lesser duration.

Where are they now and what are they up to? From a wretched position they are now leading a peaceful life in an organic farmer’s place near Thiruvallur (which we are tracking monthly). See those beautiful pictures below. As a main note,  I’m sure we all remember the massive protests and huge uproar all over Tamizh Nadu on Jallikattu issue few years back. It kind of died there but what people need to realize is there are so many Jallikattu and farming/ploughing bulls (which I believe is far more important than Jallikattu) that are slaughtered left,  right and center every day. What we managed to save are a few; Innocent, young, gentle, bubbly rishabams ready to work on paddy fields tirelessly for the welfare of mankind and what does man give back in return? Send them mercilessly for killing !?

I’m very glad that we were able to save these few rishabams just before their lives were about to be taken away cruelly and now they are doing yeomen service for the mankind in the best possible way they can. Pics below.

All Periyava Krupai. Rama Rama

Below are the pictures of the cows in slaughterhouse.

________________________________________________________________________________________________
Below are the pictures of the rescued cows plough fields in full swing helping mankind a great deal.


 Categories: Samrakshanam

Tags:

4 replies

 1. Very well and comprehensively said. In addition, to prevent the killings, as a permanent measure a few points come to mind: (1) think of going for a stay through the courts (2) bring this to the notice of the state and central animal welfare dept/min. and seek a change in the central and state laws by amending the relevant provisions such that the animals are taken care till the end of their life and stop the practice of disposing them through auction (3) seek help from the TN govt citing the example of Uttar Pradesh and also (4) request the help of C.M. of U.P. who has done good work in this regard. to impress upon the TN govt to stop this practice

 2. Great service Sai !! Needless to say Periyava is with you always !!
  Periyava kataksham paripoornam !!

 3. Excellent. Well said. Everyone of us, as per Periyava’s wish should contribute to the protection of cows and in embracing ghosala’s around us. Spiritually and personally it gives immense satisfaction in life. Individuals who did this will certainly vouch this. Periyava bless in abundance for those who embrace cows and their well being. Let’s do this at the level best. Periyava Saranam.

 4. This is splendid work. Raises lot of hope. Our salutes to the great souls involved in this task.
  However, there are several issues here.- of forward and backward linkages.
  1. In the name of modernization, life style even in the rural areas has changed. Many farmers have given up ploughing with bullocks, and are now hiring tractors on hourly basis. [This I have witnessed in villages around Tiruvannamalai and Chidambaram.] As agriculture has become a purely commercial activity, they count the costs and profits to themselves at every stage and not other kinds of benefits to society at large.
  2. Labour has become scare even in villages; the daily minimum wage and interference by political parties are such that most middle-level farmers cannot tackle them. They therefore try to reduce labour force. These villagers migrate to cities and do not mind working there- but they do not like to work in the rural areas.
  3. Bullock-carts are largely reduced in number even in rural areas. Automobiles and two wheelers are looked upon as status symbols, not mere convenient forms of transport.
  4. Indiscriminate encouragement of foreign breeds produces male calves which cannot be used for any productive work. It is only the indigenous bulls which can be useful here. But they are dwindling.
  5.There are many animal welfare groups in India- they fight for cats and dogs. They would fight to prevent our temples keeping elephants . But they would not raise their voice against cow or bull slaughter, for two reasons. One- these organizations are modelled on foreign ones, funded by foreigners and run by Christian groups or their sympathisers. For them beef is a delicacy. 2. Cow is associated with Hindu religion, so they will not protect it. This is the stand of the leftists also.
  Now, while Hindus are doing valuable work in saving cows and bulls, this is still done in the name of religion. The economic significance of the cow/bull has not been publicised well. Most of the cow rescue effort is done by highly motivated individuals. Hindus have not created a powerful All_India organization, run on modern management lines. I wonder whether there is even any coordination and communication among them.
  6.The education system plays a big part in spreading awareness. The whole world is aware of the importance of organic farming. But the educational system is run by industrial tycoons and political bosses. In India our educational system is totally controlled by the government from LKG onward . They are still oriented towards 19th century economic models, and 20th century growth theories. Alternative systems or models are not even discussed. So, our youngsters grow up with notions of growth based on mechanistic models, where the cow does not figure as an economic factor at all! ( beyond its association with milk).
  7. As the movement for organic farming grows, the cows and bulls will come into their own. Even Brazil has realised the importance of Indian desi (native) cows and are breeding them. [ There was a BBC feature on this in Hindi on YouTube on July24, 2018.[https://www.youtube.com/watch?v=jrK4gvRse8A]
  Such awareness has to spread in India, beyond the strictly religious merit angle.
  8.All this can be attempted well only if there is an All-India body with state level outfits with really committed people, and not fat-paid bureaucrats. Hindus were struggling in small groups. Then Swami Chinmayananda came and organized the Vishwa Hindu Parishad- when the Hindu voice was made to be heard. There were ego problems, but VHP stood. Likewise, there is need for an All-India and Worldwide organization to protect and rescue native cows and bulls purely on scientific and economic basis. [Even in respect of Ram Janma Bhumi, it was the historical evidence that was the basis of the judgment, not any religious argument.] The pious may continue to believe in religious merit of saving the cow, but the economic and scientific angles would command wider-if not universal- acceptance.
  We must therefore work towards such a goal, creating and distributing publicity material about the economic and scientific basis of cow protection.and educating the public on an ongoing basis.
  Today, cow protection is seen as a Hindu- and in Tamil Nadu as Brahmin- fad. This situation should change.
  In the US, there is a growing movement to prevent butchering horses. Their reason is simple: the horse helps mankind in many ways. It would be cruel and ungrateful for mankind to kill them! This message is clear, simple and has instant appeal. Something should be done for the cow/bull also in this manner. We can even borrow some their jargon and technique from the Americans.
  Religious merit also makes eminent economic sense. It is the economic aspect that should be highlighted before a predominantly atheistic and anti-Hindu audience. We can learn here from the work of G.Nammalvar in respect of self-sustaining natural farming, where the importance of cow and the need for banning beef are fully realised. Here, cow protection becomes connected to so may other, wider issues. It is a part of a wide spectrum, link in a long chain..
  Cow protection is a cause that must cross the purely religious association, while not snapping it.

Leave a Reply

%d bloggers like this: