Important: Mahalaya Paksham – An Opportunity to do Gho Dhanam economically


கோதானத்துக்கு மிஞ்சி ஒரு புண்யமுமில்லை. பாப பரிஹாரத்துக்கு அதுவே பெரிய மருந்து. தானம் வாங்குபவர் அதை நன்றாக ஸம்ரக்ஷித்து வைத்துக் கொள்ளக் கூடியவர்தான் என்று நிச்சயப்படுத்திக் கொண்டே கோதானம் செய்ய வேண்டும். – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

There is no better act of Punnya than Gho Dhanam (Donating a cow). It serves as a great medicine for salvation of sins. We should first make sure that the person who receives the cow as Dhanam is capable enough to look after it well and only then should offer it as Dhanam. – Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal

______________________________________________________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Unfortunately the above golden quote (Gho Dhanam) told by our Sasatras and Sri Periyava is on wane these days. Per our scriptures, for our Athma Kshemam, one should do at-least 10 Gho Dhanams in our life time but many of us do not even do once. Regrettably, in my personal experiences, many of the Vadhyar’s also do not emphasize this fact. Apart from many occasions, it is extremely important to do Gho Dhanam immediately after an individual passes away as well on the 12th day (Sapindikarana). Even if one misses we should do it at-least before the first year ceremonial rites (dhivasam) of the deceased. Nowadays even the affordable one’s do not pay heed to this and use coconut (substitute) or lotus flower (substitute for substitute) and complete the ceremony haphazardly. Sastras very clearly specifies that one should opt for substitute(s) only in unavoidable circumstances which otherwise will have its own consequences. One may argue it costs a bit to buy a cow/calf and it is tough to figure logistics surrounding Gho Dhanam. I have been giving it a thought about this for a while and with help of my trustworthy Ghosala contacts simplified this process. The objective of this kainkaryam is to start helping needy devotees who really want to do Gho Dhanam. I also want to make this process as simple and as effortless as possible.

As you all aware, Mahalaya Paksham or Pithru Paksham has started yesterday (13th Sept) and concludes on Saturday, 28. In many a cases, due to various situations we may not have done Gho Dhanam for our ancestors. The next couple of weeks is a rare opportunity to perform this noble act for our ancestors and also for ourselves. This is a Maha Punniya Kalam and even if one does not want to do it for their Pithrus they should consider doing it for themselves.

I repeat, money is not a criteria here. If one wants to do Gho Dhanam please let me know by writing to donations@kgpfoundation.org and I will start making arrangements. You can either come to Gosala and do Gho Dhanam (which is preferable) or I can arrange for Cow/Calf to come to your home in case you cannot make it. The transportation can only arranged in Chennai and nowhere else. Let’s make this home coming really in unavoidable circumstances please.

If you can come to Gosala I can make arrangements for Vadhiyar and other logistics that it is needed for this ceremony which will last for around 30 minutes. In case the cow/calf has to come to your place you need to arrange for Vadhiyar yourself. Please pay for the cow/calf transportation charges and consider making a small contribution for cow/calf feeding to the Gosala. This contribution amount is up-to your discretion. As I mentioned, the objective of this post is to create awareness of Gho Dhanam and help ourselves and our Pithrus take advantage of this Maha Punniya Kalam by performing Gho Dhanams.

Remember we have a two week window here where we need to act swiftly. I will provide all the details if you let me know your interest and will help you as much as I can. Sri Periyava Thiruvadi Sharanam. Rama Rama

________________________________________________________________________________________________________________________________

இப்படி ‘ஸ்ப்ஸ்டிட்யூட்’டைச் சொல்லிவிட்டதால், இந்த ‘ஸப்ஸ்டியூட்’டுக்கும் ‘ஸப்ஸ்டிட்யூட்’, அதற்கும் ‘ஸப்ஸ்டியூட்’ என்று போய், ஒரு கோதானம் பண்ணிவிட்டால் அது க்ருச்ரத்துக்கு ஸமானம் என்று ஆகி பசுவுக்குப் பதில் அதன் விலையைத் தக்ஷிணையாகத் தருவதாக ஆரம்பித்து, இந்தத் தக்ஷிணையையும் குறைத்துக் கொண்டே போய், தற்போது பரிஹாஸத்துக்கு இடமாக, ஒரு பிராம்மணனுக்கு ஆறே காலணா தக்ஷிணை கொடுத்துவிட்டால் க்ருச்ரம் அநுஷ்டித்தாகி விட்டது என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்! – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

Since ‘substitute’ has been mentioned, we have gone to the extent of offering ‘substitute’ to this substitute and another substitute to that substitute and started to equate offering of a cow (Gho Dhanam) to krcchram and further, giving only the cost of the cow as fee (Dakshina) and gradually reducing even that fee, to a ridiculous level of saying that krcchram has been observed if only ‘kalana’ (25 paise), is given as fee. – Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy SwamigalCategories: Announcements, Samrakshanam

Tags:

12 replies

 1. Ram! Ram!
  I am also interested and I have already sent an e-mail to donations@org on 14th for which I await to hear from you.
  Thanks & Regards
  Jaya Jaya Sankara! Hara Hara Sankara!

 2. My email id is
  karthikeyansundaramurthi@gmail.com

  Pls send me the details and the cost of doing gho dhanam

 3. Namaskaram
  Which Ghos- saala and whom to contact sir

 4. Dear Sri Sai Srinivasan: Namaskaram. Oh yes, kindly give me your address and mobile phone number. Thank you.

 5. Pl let us know the Goshala address and we will come as we are in Chennai

 6. Dear Sri Sai Srinivasan: I am interested in doing a gho-dhaanam for myself. I shall come to your Gho-saala for the purpose. Kindly tell me how much it will cost. Depending upon the cost factor, I shall decide. Thanking you.

  • Namaskaram,

   As I had mentioned above, we are not doing this with money in mind but to help people gain awareness and also carry out the noble deed. Vadhiyar Sambhavani costs Rs. 3000, other logistics around Rs. 2k. Your can come to Gosala and contribute whatever they can after Gho Dhanam. Entirely upto you. Rama Rama

   • Terrific! I shall then come after Mahalaya Paksham as I do tarpanam on all the days, I cannot leave Trichy. I shall be there in the first week of October God Willing. This effort on your part sounds very reasonable,.I hope you are arranging for the person who accepts the Gho Dhaanam as well ! Thank you.

   • Sorry, I forgot. Namaskaram.

Trackbacks

 1. Mahalaya Paksham Massive Gho Dhanams and Rescues – 40 Gho Dhanams and 25 Cows/Calf Rescues – Sage of Kanchi

Leave a Reply

%d bloggers like this: