Two ‘Sadhu Sankarans’ Saved….

பெண் பசு பால் என்ற உணவை நேராகத் தருகிறது என்றால்
காளை மாடு தான் முக்யமாக உழவில் உழைத்து பயிர் பச்சை
மூலம் உணவு தருகிறது. இப்படி மாட்டு ஜாதியே மநுஷ்ய ஜாதியின் வயிற்றுக்குப் போடும்
பரமோபகாரத்தைப் பண்ணுவதாக இருக்கிறது. அதனிடம் நாம்
அளவில்லாத நன்றியும் பக்தியும் காட்ட வேண்டும். அதற்குச் சின்ன ஹானி செய்தாலும்
தெய்வாபராதமாக, தெய்வக் குற்றமாக நினைக்க வேண்டும். –
பூஜ்ய ஸ்ரீ காஞ்சி மஹா பெரியவா

If the Mother-Cow gives the food called milk directly to us, the Bull (Male Cow) does a great favour to us by ploughing the land for producing greens and food grains. Thus the cattle family does the great job of feeding the entire mankind. So we all should show enormous gratitude and devotion to the Cattle family. Even if a minor harm is caused to the cattle family it should be treated as a punishable act or a crime against the Divine. – Pujyasri Kanchi Maha Periyava

________________________________________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – As Shri Mahesh mentioned we rescued two native breed Gho
Mathas last month. By Sri Periyavas grace, in continuation of our cow rescue efforts,  we rescued two young native bulls this weekend from a village near Shollinganallur. They were about to be sold for slaughter when we pitched in, negotiated a price and bought them. The bulls have been transported and are now safely residing in Madras Pinjarapole, Ayanavaram. Below are some of the pictures for your viewing pleasure right from where they were picked up all the way to them dropped off at Pinjarapole.

A word about Cow rescue:

The rescue efforts are pretty emotional depending on how one sees it. The cows in this area mostly live on the streets. It does not matter whether it is scorching sun or rain/thunderstorms beating down. They eat whatever they get on the roadside, garbage and lead their lives. Of course, they do have a owner who keeps a watch on them but it is purely from a commercial aspect. Cows get some respite, in the sense that, once they deliver they are bought home and tied up for milking purposes. Once the milking stops they are left on the streets again. The condition of bulls are far more pathetic. These bulls are ‘Parama Sadhu’ and would run away from you even when you approach them for giving fruits. Such is the fear that man has instilled on these poor creatures….Also from day one of their birth they live on the streets and rarely go to owners home. Even if they do they are driven back to the streets. No home feeding, no medical checkup, no bath, etc.  They are let grow for around three years so they gain weight and the owner sells them to abattoir. Such is the status quo of the cows/bulls here.

In our case, the bulls we rescued were brought over from the street to the owner’s home and was tied up the previous night so we could pick them early next morning. They were restless the whole night and did not even sit since this is the first time they were tied up in their lives. When they saw us in the morning with the truck and ropes they panicked and started trembling. You could see and sense the angst in their eyes when they were on-boarded in the truck (after a bit of struggle). Over the whole journey they were passing urine and dung frequently in fear. The travel time to gosala is 1.5 hrs and two bulls in a mini truck is a pretty comfortable ride. If this itself is tough for us to take imagine the plight of tens and hundreds of cows bundled and slammed in a lorry with chilies in their eyes and travelling to Kerala for close to 10-12 hrs. Absolutely brutal!!

Per our Periyava’s wish, we will do our best and continue to rescue as many cows/bulls possible and share with you the tips and tricks of cow buying and rescue. Right now we are doing 2 cows per month but with close to 8000 devotees following the blog we could do a lot better than just 2 per month. All we need is your support to make this happen and sustain. As Mahesh mentioned we will let you all know around Dec. when we need funds, options, etc. When that time comes please be generous in your contributions.

Please remember, your contribution will help go a long way in saving one MORE cow or calf…….

Sri Periyava Thiruvadi Charanam!
Rama Rama

 

 s

 Categories: Announcements

Tags:

6 replies

 1. Jaya Jaya Sankara! Hara Hara Sankara!
  Marvellous job and as admitted still lots need to be done. Will pitch in whenever financial help is needed by the Arul of MahaPeriyava !!

 2. Reading this article,l truly touched my heart. It is my desire and would like to contribute as requested at the end .

 3. No words. Very heart breaking to know how much fear they would have been under. How many of them still need this love to reach them. Humans / asuras this Kali is having. How many ever it is possible we should sacrifice whatever we can and get them . Easy said than done. However feeling very helpless at the plight of the animals. Those days raja used to do all this, now this word cow is given a political colour and tinge. God save our motherland.
  Sure Anna atleast we can do only monetarily for this great kainkariyam.
  Mahaperiyava thunai

 4. Namaskaram Anna, It is not very easy doing the ground work of speaking to the Cow Owner, Arranging a place in Go-shala and safely transporting the Gho Matha. I pray to Mahaperiyava to involve myself as well in this maha kainkaryam.

  Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara!!!

 5. Great job. I pray to Maha Periyava to give strength and determination to you all who are in the rescue efforts to save cows, bulls and rehabilitate them in a proper way. Jaya Jaya Sankara, Hara Hara Sankara

 6. Great job. So happy to see that bulls are saved

Leave a Reply

%d bloggers like this: