3 replies

  1. Shivam Smithamukham Saantham Pranathosmi Jagadgurum! Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara!

  2. Hara Hara Sankara Jaya Jaya sankara

  3. 🙏💐🙏💐🙏💐

Leave a Reply

%d bloggers like this: