Sethu Goshala in Crisis Mode – Please Help By Buying Organic Products

லோக க்ஷேமத்துக்கு முதுகெலும்பாயிருப்பது வேதம், அந்த வேதத்துக்கு முதுகெலும்பு வேள்வி. வேள்விக்கு முதுகெலும்பாய் இருப்பது அதைச் செய்கிற கர்த்தாவும், அதில் ப்ரதான த்ரவ்யமாயிருக்கிறவற்றைக் கொடுக்கிற கோவும்தான். ஆகவே முடிவாக லோகம் வாழவே முதுகெலும்பாயுள்ள இரண்டில் ஒன்று கோ என்றாகிறது. அதனால்தான் ‘கோரக்ஷணமே பூரக்ஷணம்’. ‘பசு காத்தலே பாரினைக் காத்தல்’ என்கிறது. அந்தக் காரணத்தினால் தான் லோகம் முழுதும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று ப்ரார்த்திக்கிறபோது முதலில் கோவையும், அப்புறம் யஜமானனையும் தனிப்படச் சொல்லிவிட்டு, அப்புறமே ஸமஸ்த லோகத்துக்கும் ஸௌக்யத்தை வேண்டுவது. – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

Vedas are the backbone of Universal welfare. Yagnyam is the backbone of that Vedas. What serves as its backbone in turn is the Kartha who performs the Yagnyam and the cow which gives the primary products offered in the Yagnyam. Therefore it becomes apparent that the cow has come to be one among the two which serve as the backbone for the world to exist and function well. That’s why it is considered that “Gho Rakshanam is Bhoo rakshanam” (preserving the cow is preserving the world). In Tamizh the saying goes thus: “Pasu Kaaththale paarinai kaththal”. It is for this reason that while praying for universal welfare it is customary to mention specifically, the cow first and then the performer and only then to pray for the entire world. – Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal

______________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara,

Devotees who have been following up my cow rescue posts will surely recall Shri Sethu Narayanan who accommodated several of our rescued cows over the last few years. His Gosala is in a place called Marungapallam, a small village located 70 kms from Tanjore (derived from Marunthuppallam Oushadhapuriswar (Lord Shiva) built by Rajaraja Chozha and further built upon by Sharaboji Maharaja). His wife Smt. Uma Sethu is Periyava’s Anukkath Thondar, Srikantan Mama’s sister’s daughter. He currently has around 130 cows in his Gosala.

I have been to his home and Gosala and was amazed to see the way cows have been maintained. Since it is a small remote village, there is zero pollution and one almost feels like they are in a Gosala of 1940’s. Such a green and serene atmosphere with pin drop silence and zero traffic. Indeed a haven for all the cows.

Over the last few years, he has been managing the Gosala with his own funds even during the challenging Pandamic situation. Few years back we helped him out by setting up motor pumps (the old one broke down) to help the water crisis that hit the Gosala. Recently he lost his job and found a new one. He  also started facing a lot of issues on the labour and fodder front. Undaunted he started producing organic products to support his goshala. However, the small hamlet that the Gosala is currently in there is very little market, which means he lost quite a lot of money in investing on these products with little takers. This resulted him taking loans for purchasing cow fodder and now he is finding hard to pay them back. He reached out to me to see if I post his situation in the blog so the products get more visibility and people can come forward and buy them.

He does not want donations but wants a sustainable long term plan by finding takers for his organic products. He is ok to courier all these products where ever we want to. Can we all buy the products from him and also spread the word around as much we can? If we do this, it will help a great deal in sustaining this Gosala which otherwise is at a great risk of being dissolved. Let’s not make that happen and help him in whatever way possible. Below is products catalog and his e-mail. Please help. Rama Rama

rishi_sethu@yahoo.com

Devotees who want to contribute a donation can send their donations to the following account and send an e-mail to rishi_sethu@yahoo.com

Contributions Info:

Sethu’s account details are:

Account holder Name: Sethu Narayanan, Account number ICICI Bank: 382001075119, IFSC Code: ICIC0003820, Peravurani Branch

Alternate Account Details: In case you need tax exemption or don’t have a India A/C and would like to transfer in USD please send your contributions to the following account.

Please mention ‘Sethu Gosala Support’ in the subject line and send a note with your name, amount to donations@kgpfoundation.org for tracking purposes.

Name: Dharma Sanjeevinee Bhavanam
SBI Savings A/c. No. 32626335713 & IFSC Code – SBIN0002233, State Bank of India, CPCL Branch, Manali, Chennai-600 068

For contribution in US – you can make electronic payment to donations@kgpfoundation.org from your bank via Zelle or QuickPay etc. This is the MOST convenient method for all.  (or) PayPal https://papal.me/kgpf

 Categories: Appeals

1 reply

  1. Namaskaram. Humble thanks for posting the situation. a request for the devotees of Shri Periyava, to buy as much as you could, selling products is not our core aim but creating an awareness to save the Gohmadhas , calves and Bulls. feeding them sufficient and allow them to live their life in the fullest. Goh samrakshanam is one of the Dharmas Shri Periyava constantly reminded us to do. Please support as much as you could to make the farm sustain and farm produce are natural -organic. All the amounts received by selling those products are going back to the cow feeds and care takers. We invite all to join us together and help . for those who need my whats app number +65 84043673. Regards, Sethu

Leave a Reply

%d bloggers like this: