Sri Periyava Kainkaryam – Pancha Maha Yajnam: Bhuta Yajnam

பூதயக்ஞமான இந்த வைசுவதேவம், பூஜை, ஹோமம் முதலிய தேவயக்ஞம், மனுஷ்ய யக்ஞம் (விருந்தோம்பல்) பிதுரு யக்ஞம் (தர்ப்பணம்) முதலியவற்றோடு, தான் கற்றுப் பயன் பெற்ற வேதத்தை நிச்சயமாக இன்னொருத்தருக்குக் கற்பிக்கிறதாகிய பிரம்ம யக்ஞம் என்கிற ஞான வேள்வியும் செய்யவேண்டும் என்று விதி. இந்தப் பஞ்ச மகாயக்ஞங்கள் அனைத்தையும் பிரம்ம புத்திரர்களான ரிஷிகள் முதற்கொண்டு யாவரும் யுகம் யுகமாகப் பண்ணிக்கொண்டு வந்தார்கள். ஆதி காலத்திலிருந்து நம் தாத்தா காலம் வரையில் சாஸ்திரப் பிரகாரம் எல்லோரும் இவற்றை ஒழுங்காகச் செய்து வந்தார்கள். பிரளய காலம் வரையில் இவை அவிச் சின்னமாக (முறிவுபடாமல்) நடந்து வர வேண்டும். ஆனால் நம் நாளில் இந்த இழையைக் கத்தரித்து விட்ட பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கிறோம். அநாதி காலமாக வந்துள்ள அநுஷ்டானங்களை கபளீகரம் செய்துவிட்டு நம்மோடு மட்டுமல்லாமல், நம்முடைய பின் சந்ததியாருக்கும் இவற்றைப் பின்பற்றுவதால் உண்டாகும் நன்மை விளையாமல் தடுத்து விட்டிருக்கிறோம்! –  ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

The sastras have ordained that Vaisvadevam or Bhuta Yagnam, puja and homam or Deva Yagnam, Anna danam or Manushya Yagnam and Tarpanam, Sraddham or Pitru Yagnam are to be performed by all. Apart from these, those who are well versed in the Vedas and have benefited from learning them, should pass on this knowledge to others by  teaching  the Vedas. This is Bramha Yagnam or ‘Intellectual Sacrifice’. This is the principle laid down.. These five yagnas have been performed right from the time of the Rishis, down the generations. They were performed as per the codes laid down, from the beginning till the time of our grandparents. In the normal course, these would have continued without break till the end of the world. However, our generation has the dubious distinction of having snapped this precious thread. We have not only destroyed these ancient traditions handed over to us, we have also prevented the future generations from reaping the benefits of these traditions and customs. –  Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal

___________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara,

I want to bring to your attention on a very important nithya karma that has been mentioned in our Dharma Shastras. This has has been re-iterated and lamented by our Periyava in Deivathin Kural. Apart from the known Papams we commit every day, there are many Papams we commit unknowingly as well. What is the Prayaschittam (atonement) for that? Our Shastras has shown us a way for us to redeem but similar to many other dharmas that message has been lost in the last few decades as well. When we lived in villages these dharma karyams happened seamlessly but due to the mass diaspora this has fallen of from our daily lives. Remember our grandmother feeding cows, crows, and dogs everyday?

In Pancha Maha Yagnam, the first three Yagnams (Deva,Rishi, Pithru Yajnams) are our daily duties like Trikaala Sandhyavandham, Puja, Brahma Yajgnam, Deva/Rishi/Pithru Tharpanam and Shraddha Karmas that are done at home, which I believe most of us are doing. The last two Yajnams, Manusha Yajnam and Bhuta Yajnam poses a challenge to execute on a daily basis. That is why we started the Nithya Annadhana Kainkaryam where we can feed people on a daily basis so we can fulfill our duties to some extent. The last one is even more challenging, Bhuta Yajnam. Where do we find hungry animals that are scampering for foods in the streets? In cities like Chennai it is worse where so many cows, dogs, and varahams are starving for food. While many may see it is a nuisance, it is a great blessing and opportunity for people living in Bharatha Desam and places like these where we can involve ourselves and serve physically and financially. Of course, it depends on the place where we live and the time available.

To help revive this dharma, we started doing this Kainkaryam in Sholinganallur, Medavakkam, and Pammal areas where we request our Kainkaryam volunteers to feed as many voiceless as much they can every day. However, this divine duty has to spread all over especially in the City areas where so many cows, dogs, varahams, and birds are starving for food. We started this initiative around March last year (start of Covid) where all the food centers and roadside shops were closed. Many voiceless which were banking on the left overs from these shops were left stranded and many died due to hunger. I have seen this personally in many places. I request you all to read and contemplate this message and start this noble kainkaryam in your area. This does not cost much at all. Over the last couple of years, I have liaised up with quite a few wholesale dealers and procure the just expired bread and bun packs for a very nominal price (they are of decent quality not stale or rotten even a bit). I also buy biscuit boxes in bulk so will ask the wholesale dealer for a discount by explaining the noble cause it will serve. Let us constantly remember a couple of things:

1. While physical forms may vary, in the creation of Bhagawan hunger is common to all Jeevarasis
2. One can do this dharma for as little as Rs. 10 every day.

For those who are unable to do this kainkaryam personally, please participate by contributing whatever you can. I do this personally every day so will ensure your contribution go towards this specific cause. As I mentioned above, for as little as Rs. 10 one can satisfy the hunger of a dog. The contribution account details are provided HERE. In the note please mention ‘Bhuta Yajnam/Annadhanam’.

Please watch the video clips and how hungry jeevans pounce on the food we provide and see how famished many of them are. As Bhagawan says in Bhagawad Gita, the Lord resides in every jeevan as ‘Vaishwanara Agni’ and accepting the food we provide them.

AhamVaishvānaroBhutvā PrāñināmḌehamāshritaha,
PrāñāpānaSamāyuktah PachāmyannamChaturvidham.

Please read THIS important chapter by Maha Periyava on the need for doing Pancha Maha Yajnam and Bhuta Yajnam which is an integral part of it. Also, by Swami Velukkudi Krishnan on the same subject highlighting the importance of doing this kainkaryam and the current state of affairs.

Sri Periyava Thiruvadi Sharanam. Rama Rama

 
Categories: Announcements, Devotee Experiences

1 reply

  1. Sri gurubhyo namaha,
    One devotee told me if one feeds a dog , judst like ledger book accounts some amount is credited, for crows they convey matters spiritually w.r.t souls, similarly with cow, horse, each feeding to various animals has its own speciality
    Jaya jaya jaya kamakshi

Leave a Reply

%d bloggers like this: