4 replies

  1. Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara. Sri Maha Periava Thiruvadigal Saranam

  2. Hara Sankara Jaya Jaya Sankara! Kanchi Sankara Kamakoti Sankara!! Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara!!!
    Chandra Sekara Chandra Sekara Pahimam! Chandra Sekara Chandra Sekara Rakshamam!!

  3. Maha Periyava Thiruvadi Saranam 🙏🙏

  4. Jai jai Sankara.

Leave a Reply

%d bloggers like this: