Manava Seva – Sri Periyava Kainkaryam Medical Camps to Orphans, Poor, Old, and Needy

“பகவான் நம்மைக் கண் திறந்து பார்க்க வேண்டும்” என்று எல்லாரும் குறைபட்டுக் கொள்கிறோம். கருணைக் கடலான ஈஸ்வரன் கண்ணைத் திறந்து பார்த்துக் கொண்டேதான் இருக்கிறான். ஏன் அவன் நாம் இஷ்டப்படுகிற மாதிரி நமக்கு சௌபாக்யங்களைத் தரவில்லை என்றால், நாம் கண்ணைத் திறந்து லோகத்தின் கஷ்டங்களைப் பார்த்து அது நிவ்ருத்தியாவதற்கு நம்மாலான உபகாரத்தைப் பண்ணாமலிருப்பதால்தான். நம் மனஸ் மற்றவர்களிடம் தயையால் நிரம்பினால், உடனே கருணையே உருவமான ஈஸ்வரனும் நமக்குத் தயை புரிவான். ஆனதால், கண்ணைத் திறந்து பார்க்க வேண்டியது நாம்தான்; பகவானல்ல. – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள்

“We always complain that Bhagawan has not bestowed His divine look upon us.” The Ever-compassionate Eswara, has His eyes always wide open. The reason he has not blessed us is because we have not opened our eyes to the sorrows of the world and tried our level best to mitigate them. When our heart is filled with compassion for others, Eswara, the embodiment of Mercy, will shower His compassion on us. So, we have to open our eyes and not complain about Eswara not casting His divine look upon us. – Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswathi Swamigal

_______________________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara,

For more than a year now, Sri PeriyavA Kainkaryam has been providing Anna dhanam at several old age homes, destitute homes and schools for special children. Across these locations, we see many people that were abandoned by their children or family, physically/emotionally abused in the past, penniless and going through mental agony and struggles. Over and above all these challenges, they also face many serious health problems that have severely degraded the quality of their lives.

We don’t share distressing audios/videos just to evoke sympathy. But sometimes, no amount of words can do justice to some types of suffering and one has to watch/listen to it to grasp its seriousness. So, we are sharing one small clip below that shows an old lady screaming in pain due to her health issues (sick with very painful urinary tract issues). This issue made us think about organizing effective and economical medical camps on a periodic basis.

These homes and shelters provide food and a roof over their heads, but do not have the means for anything more, like medical help or guidance. People in these homes ail from a variety of common problems like hypertension, diabetes, cholesterol, eyesight problems, skin issues, urinary issues and many more. Taking each person to a doctor to address their issues is very tedious and impractical.

So, we explored the possibility of organizing medical camps at these homes, so that residents may receive some kind of medical attention, perhaps even free medicines etc. In most cases, something like this may alleviate day-to-day ailments and inconveniences, help diagnose more serious conditions and provide guidance/advice to patients. Above everything else, it will give hope and reassurance to the suffering people that someone is listening to them and caring for them.

So, we started exploring our options. Usually, Kainkaryams like these require funds to be earmarked, for expenses like doctor and nurse fees, rental and/or transportation costs for diagnostic equipments, cost of prescribed medicines, eyeglasses etc. But contrary to our assumptions, this turned out to be a pleasant surprise for us.

By periyavA’s blessings, on Feb 20, 2021, we were able to organize Sri PeriyavA Kainkaryam medical camps in three homes – Home for Homeless, Annai Alamelu Old Age/ Destitute Center and Anbu Illam. Doctors patiently spent time with each resident, listening to their problems, checking vitals, asking questions about their well-being and providing advice.

Quite surprisingly, this turned out to be a big eye opener for us. The cost of each medical camp was a mere Rs. 1000 ($ 15) – so, a total of ₹ 3000 ($ 45) for all three camps.

For this meager amount, doctors and nurses from the hospital were able to provide consultation for about 40 people and provide free medicines for over 30 people. The ₹ 1,000 cost was only to cover their fuel, transportation etc. They provided their medical services at no cost.

We were saddened by the realization that these destitute people were deprived of much-needed medical attention for want of a mere ₹ 3,000. This Kainkaryam reiterated to us that, sometimes a small step from us can benefit many needy people in a big way.

Encouraged by the success and value of these camps, we decided to focus on eyesight issues next. While eyesight is always an important part of our well-being, it becomes more critical during old age. Elderly people are more susceptible to fall injuries, due to poor eyesight or other eye problems like cataract, fuzzy vision, poor depth perception etc. So, we decided to conduct an eye camp.

Again, by periyavA’s grace, all the players came together for the cause and we conducted an eye camp at Anbalaya Old Age Home on Mar 07, 2021. The objective of the camp was to perform free eye-checkups and assessments to determine if residents needed eyeglasses, eye drops etc. This also cost us a mere ₹ 1,000. We identified 9 people who needed eyeglasses.

A few days later, we provided them eyeglasses. We were able to procure simple, but sturdy frames and good quality lenses for these 9 people at a nominal cost of ₹ 1,000 per pair.

Next we looked at possibilities of addressing skin issues. On Mar 29, 2021, we arranged a Siddha Medicine camp at Home for Homeless shelter. People at this shelter were ailing from itching and skin irritation issues. This camp also worked out for the same cost of ₹ 1,000. Residents were examined and provided consultation and free medicines.

It was indeed eye-opening to realize that, at the cost of ₹ 1,000 per location per camp, we can bring physical and emotional well-being, improve the lives of these destitute people, and give them hope and comfort. This motivates us to continue arranging camps like these, periodically across the areas we serve.

PeriyavA’s grace is, no doubt, shining through everyone that comes together in Kainkaryams like this – our Kainkaryam members who fund these causes, the noble doctors and nurses that render their services for free and the needy poor people that can now hope for better.

This is a very small Kainkaryam, but considering how little funding it needs and how large an impact it makes on the needy people, we are going to try and run more of these in the near future.

We welcome support and contributions from our Kainkaryam members to continue running medical camps at these locations.

Rama Rama
_______________________________________________________________________________________________

Below are the links in which you can join and get daily updates on our Kainkaryam activities.

WhatsApp link – https://chat.whatsapp.com/A5BWXJSnYYr0jjCWsIMW3Q
Telegram link – https://t.me/joinchat/WDn8PDm-3EGBXkti

Periyava Kainkaryam/Bhagawan Seva Website – https://bhagawanseva.world/

Contributions Account Info.:  https://mahaperiyavaa.blog/support/

Please mention ‘Medical Camp’ and we will ensure your contributions go towards that.

Sri Periyava Thiruvadi Sharanam. Rama Rama

________________________________________________________________________________________________

Awareness Video on the need for medical camps for poor, old, need, sick and orphans

Sri Periyava Kainkaryam – Medical, Eye, and Skin camp pictures below. Conducted seperately in the old age homes in different days.

Sri Periyava Kainkaryam – Skin Care Medical Camp Pictures below.Categories: Announcements

1 reply

  1. For some posts why comments have been disabled?

Leave a Reply

%d