3 replies

  1. JAYA JAYA SANKARA HARA HARA SANKARA, SARANAM SARANAM \
    JANAKIRAMAN NAGAPATTINAM

  2. Jaya Jaya Sankara, Hara Hara Sankara, Kanchi Sankara, Kamakoti Sankara

  3. JAYA JAYA SHANKARA HARA HARA SHANKARA

Leave a Reply

%d bloggers like this: