கண்டேன் கருணைக்கடலை – Orikkai Sri Mani Mama


Thanks to Pudhuyugam TV for starting this series. Although you can find them in Youtube, I intend to share here.

Although we feel that doing 30 Mts of interview with great devotees is not enough, it is just about the right time to keep the attention span of the viewers. Thanks for very high quality of audio and video.

Each interview should teach us something – just watching and crying doesn’t help us – we need to learn and follow something. For me, the key takeaway is “have a simple life and do not expect anything from Mahaperiyava. He knows and gives what we deserve. Leave rest to Him.

Enjoy!

Hope Pudhuyugam doesn’t claim copyright issues on these interviews 🙂Categories: Devotee Experiences, Periyava TV

Tags:

1 reply

  1. Jaya jaya swamin jaya jaya. Shree mahavishnu is popularly worshipped as ksheera Sahara sayana (paal kadalil palli konda paranthama bakthargalai katharul karmegavarnane). Likewise our mahaperiyava is also worshipped as karunai kadalil sadha palli kondiruppavane bakthargalai katharulavendre karunaikadalai arulum karpagatharuve kamadhenuve shree kamakshi roopena om namo bagawathe shree shree shree chandrasekhara saraswathi mama gurubhyo namaha. Jaya jaya jaya jaya kamakshi jaya jaya jaya jaya kamakoti jaya jaya jaya jaya shree seshadri jaya jaya jaya jaya shree shree shree mahaperiyava potri potri potri.

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: