Help Support Govardhanagiri Ghosala

பசுவை தெய்வமாகப் பூஜை பண்ணுவது இருக்கட்டும். அது சிலர்தான் பண்ண முடியும். ஆனால் எவரானாலும் பண்ண வேண்டிய கடமையாக ஒன்று இருக்கிறது. கோவுக்கு ஆஹாரம் போடுவதுதான் அது. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பசுவுக்குக் கைப்பிடி அளவு புல்லாவது கொடுக்க வேண்டும். ‘கோ க்ராஸம்’ என்று இதை சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. ‘க்ராஸம்’ என்றால் ஒரு வாய் ஆஹாரம். ‘கோ க்ராஸம்’ என்பதை வைத்துத்தான் புல்லுக்கு இங்கிலீஷில் grass என்று பெயர் வந்திருக்கிறது. திருமூலர் ‘திருமந்திர’த்தில் ப்ரதி தினமும் ஜீவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளில், ஈச்வரனுக்கு ஒரு பச்சிலை; அதாவது வில்வ பத்ரமேனும் அர்ச்சிப்பது, ஒரு கைப்பிடியாவது ஆஹாரம் பிச்சை போடுவது ஆகிய இரண்டுக்கும் நடுவில் கோக்ராஸம் கொடுப்பதையும் சொல்லியிருக்கிறார். முடிவாக ஜீவர்களிடம் இனிமையாகப் பேசுவதையும் சொல்லியிருக்கிறார்.

யாவர்க்குமாம் இறைவற்கொரு பச்சிலை,
யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கொரு வாயுறை,
யாவர்க்குமாம் உண்ணும்போதொரு கைப்பிடி,
யாவர்க்குமாம் பிறர்க்(கு) இன்னுரைதானே.

ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

Let the concept of considering the cow as God and performing Puja be at one side. Only a few can do it. But there is a duty ought to be done by everyone. It is the duty of feeding the cow. Every person should offer a cow every day, a handful of grass at the least. This has been mentioned in the Shastras as “Gho Graasam”. ‘Graasam’ means a mouthful of food. It is from the phrase ‘Gho Graasam’ that the English word ‘grass’ has originated. Thirumoolar in his work ‘Thirumandhiram’, while speaking about the daily duties mandatory for all humans, has mentioned the necessity of offering grass to the cow, juxtaposing it among the other two duties namely, offering Vilva Pathram to Eswaran and giving atleast a handful of rice as alms to the poor. He has concluded it by speaking about the necessity to utter kind words to all humans and to have a pleasant way of speech. The verse goes thus:

Yaavarkkumam Iraivarkoru Pachilai,
Yavarkkumam Pasuvirkoru Vaayurai,
Yavarkkumam Unnumbodhoru Kaippidi,
Yavarkkumam Pirarkku Innurai Dhaane.

Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Cow rescues and Cow maintenance are like two eyes; need to go hand in hand and complement each other. Recently Shri Mahesh came across one such Ghosala and asked me to post about it. The Ghosala ,Govardhanagiri Trust, is located in Udupi. Smt Bharathi Ramesh one of the patrons of this Ghosala has shared all the pertinent information as much possible below. It is upto Periyava devotees like to us to support for this great cause. Have provided the support options and all other details below. Sri Periyava Thiruvadi Sharanam. Rama Rama

Support Options

Chief Patron    Rs 1,00,000.00
Patron Rs 50,000.00
Chief Donor Rs 25,000.0
Donor Rs 10,000.00
Permanent Gograsa (Daily) Rs 7,000.00
Permanent Gograsa (One day) Rs 5,000.00
One day Gograsa for all cows Rs 30,000.00
One day Gograsa for one cows Rs 1,500.00
Simple Gograsa Rs 501.00
 • Contributors donating Rs. 7,000/- and above can receive Prasadam at Sri Krishna Janmastami
 • Monthly Rs. 30 or yearly Rs. 365/- Rs. 500/- or Rs. 1,000/- can be transferred to the following account through standing instruction


Account Info.

Govardhanagiri Trust

Syndicate Bank, Car Street Branch, Udupi S.B.A/c No. 01092200043935. IFSC : SYNB0000109

Andra Bank Vidyapeeta Circle Branch, Bangalore S.B.A/c No. 11701001002585. IFSC : ANDB0001170

Karnataka Bank, Shiribeedu, Udupi S.B.A/c No. 0162500107002901. IFSC : KARB0000016

Contribution can be made in the Hundi supplied by the Trust daily before taking food.

Partyaksha Go-Dana is also accepted


Address

Cheques D.D’s should be drawn in favour of Govardhanagiri Trust payable at Udupi. Govardhanagiri Trust ® Sri Pejavara Adhokshaja Matha Car Street Udupi – 576 101. Ph : 0820-2526598 ; Mobile: 9449082198, 9845152330.

80 G available, currently FCRA not approved (Foreign currency regulation act) is under progress, all payments can be made through INR

http://www.govardhangiritrust.com (under construction)

Reach us Tel No.  0820-2526598

Mobile: 9449082198, 9845152330 (Udupi)  09448493990  (Bangalore) , 09444224795 (Chennai), 09892697670 (Mumbai), 09948806371 (Tirupathi) , 09447842053 (Ernakulam)

___________________________________________________________________________________________________________________________

About this Ghosala

Gavo me matarah sarva pitarashchapi govrhashan ||
Grasa mushtipradanena sa me Vishnu Praseedatu ||
Gavantargata srigopalakrishnah prityatam ||


Gou History

Krishna is bal gopala, the child who protects the cows. Krishna is Govindha he is one who brings satisfaction to the cows

Introduction to Govardhanagiri Trust (R)

In 1987, ‘Nandagokula’, A GoShala (Spanning 2.5 Acres of land at Kodavooru, Udupi) with about 50 cattle was taken over by Pejavara Adhokshaja Matha with a noble intention of providing shelter, fodder and care for old, abandoned and endangered cattle (most of which were rescued while on the way to slaughter houses).

In 2004, Govardhanagiri Trust ® (A Pejavara Adhokshaja Matha Undertaking) was established with a Motto of multi-fold expansion of these noble cattle care activities.

A Charitable Organization recognized by Animal Welfare Board of India. Major Mode of Income for this trust is via Public Donation. It is one of the most reputed NGO’s.

Emphasis: Just 10 out of 2500 cows are milking. Total milk produced is less than 20 Litres per day. This is not a commercial dairy. It is a temple where noble cattle are worshipped and provided care via utmost selfless dedication.

Kalinga Mardhana Krishna enjoying the beauty of the Goshala and blessing the cows and the devotees who visit the Goshala.

About Us

Incorporated in 2004, GOVARDHANAGIRI TRUST  Pejavara Adhokshaja Matha, Udupi Neelavara Goshala, Post Neelavara, Via Brahmavar, Headquartered in Sri PejawaraAdhokshajaMatha, Udupi, India. Goshala was planned to care for the cows by Shri Pejawar Adhokshaja Mutt in Neelavara near Udupi With Goshala interests in Neelavara, are a valued player protection of Dharma written in Atharvaveda. Paramapoojya Shree Vishwaprasanna Theertha Swamiji conceive   this project and identified 27 acres to shelter and protect Cows with a key focus to provide shelter and protect the cows, with the blessings of Guru Dr Parama poojyashree Vishweshwathertha Pajawara Swamiji. It is among the largest Goshala earned reputation for dedicated shelter buildings; balanced and right feed supplements for cows; care with love and affection; guarding; amazingly gracing area for cows; rich in green environment with natural sunlight; latest equipment utilities ; rich in water resources; Lighting with power back up. Also year on year adding values to the services.The main attraction at this place is more than 2500 cows are protected, therefore it is believed Kalingamardhana Krishna is joyfully playing with the calf and mom. Swamiji is dedicating his life to serve Lord Krishna himself by caring for the Cows he loved and played with. The vision of this trust is to shelter, protect, feed and nurture cows and Calf for life.

The Goshala situated near Udupi which is 19.8 Km from the temple is one of the biggest Goshala in the south of India housing nearing 2500 cows. The cows here are not only cared with dedication they also have shelter buildings they are served with balance food scientifically planned with supplements and nutrients. The cows are protected with at most love and affection. The cows are here free and enjoy natural environment with blast gracing lands rich in green grass with bright sunlight and fresh pure water. The shelter has lights with power backup to give at most protection during the nights.

प्रजापतिर्मह्यमेतारराणोविश्वैर्देवैःपितृभिःसंविदानः। शिवाःसतीरुपनोगोष्ठमाकस्तासांवयंप्रजयासंसदेम॥
(RikSamhita 10 – 169 – 4)

May the supreme Lord, complemented by all the gods, create all spacious and spacious cowsheds for our happiness and populate them with cows & calves. Let us rejoice the cow wealth & content by serving those cows.

The `Goshala’ which is located at Neelavara, a small hamlet near Udupi Parashurama Kshetra, The Goshala has 2500 cows most of them are abundant after milking, left loss when old and worst still sent to the slaughter houses. The Goshala is maintaining immaculately even with the spiraling cost on a monthly bases the trust spends 16 lakh rupees in maintaining the Goshala.

Cow is a manifestation of Lord Krishna

गावोममाग्रतोनित्यंगावःपृष्ठतएवच। गावोमेसर्वतश्चैवगवांमध्येवसाह्यहम्॥
Let there be cows in front of me, behind me and all around me – I live with the cows
Mahabharat – Anushasanparta 80 -8

Cow protection

Central committee Udupi and twelve regional committees are being setup in India to collect funds from the philanthropic public to undertake next five year projects for development of Goshala We request all the philanthropic public kindly join hands to contribute with pleasure for `Vaarshika Gograasa Seva Nidhi’ Annual Contribution can be made in the following manner.

Gou upanishad says cow is the past and future. She nourishes the health of all living entities and she is the root of all prosperity. The sanity one achieves by feeding a cow is never destroyed. In line with this saying we kindly request you all to make your contributions to serve the Cows. Revered in the Vedic period as Gomatha and to upkeep our religion and nourish the Cow that Krishna loved so dearly.

गवभूतंचभव्याचागवःपुष्टिःसनतनेगवोलक्स्मसतथामुलागोनुदत्तंननच्यति

Cow is the past & future. She nourishes the health of all living entities and she is the root of prosperity. The piety one achieves by feeding a cow in never destroyed. –  Gavopanishada 8A

Our Mission

Cow (Gou Matha) is the mother of all creatures. Gou Matha is the Mother of 33crores of demigods that govern the existence of all the materialistic objects and life on our planet – Earth, as referenced from Bhgavadgita. Cow (Gou Matha) is the only living creature which has got a Surya Ketu Nadi (vein connected to Sun) running in her backbone. Cows and animals are the part of our culture and it is our moral responsibility to protect. We are committed to saving as many cows as possible. Our mission is to protect, shelter, feed and nurture, calf, goumatha, animals till it is alive.

Our Activities

Govardhanagiri Trust – The Journey, Highlights & Milestones!

 • In 2004, Neelavara Premise Spanning across 25 acres was purchased
 • Activities started via shifting the additional 100 cattle from Kodavooru to Neelavara
 • Infrastructure had One Temporary Cowshed and One well to begin with
 • Frequent Scaling up continued with addition of Cowsheds, Solar Lights and so on
 • Temporary Lab was setup (2010) to produce Go-Arka and few therapeutic products
 • In 2010, 12 more acres of adjacent land was purchased in order to expand the activities
 • Number of cattle has increased 10 folds in 10 years (1000+ Cattle by 2014)
 • Presently, there are Five Multi-Storeyed Permanent Cowsheds for providing shelter
 • Security is in place. Fencing the entire area and asphalting roads is complete
 • PunyaKoti Theertha, A Huge Pond was constructed (2014) to fulfil water requirements for so many cattle and many more to come
 • Kaliya Mardana Krishna Temple (2014), A Traditional Artistically Sculpted Temple is situated amidst the pond, providing a Sanctified Aesthetic Uplift to the entire premise
 • Govardhanagiri Research & Development Center (GRDC) was set up in 2017 to carry out the Cattle Bi-Product based medicinal research and manufacturing activities

Govardhanagiri Trust’s Backbone

 • Ever-Supportive Judiciary, Police, Animal Welfare & Veterinary Departments
 • An Enthusiastic Bunch of Anti-Cruelty and Animal Rights Activists
 • A well-informed Team of Expert Auditors
 • A well-advised Team of Expert Lawyers
 • A well-equipped Team of Structural Engineers & Contractors
 • A Cordial Group of Banks, SHG’s and other financial organizations
 • An Auxiliary Team of Ayurvedic Experts
 • A Collaborative Set of Service Providers, Suppliers and Vendors
 • Generous Public & Devoted Volunteers; Select Public & Private Sectors
 • An Innovative Team of Technical Coordinators and Professionals


Corpus Fund Outlay: 25 Crores (CAPEX)

 • As per the Expense Chart Report Ref. Fiscal Year 2016-2017, the Operational Cost sums up to 16 Lakh Rupees per Month, which amounts to 1.92 Crore Rupees per Annum
 • As per March 2017 statistics, Average No. of Cattle = 1200; Staff & Admin Personnel = 10.
 • Figures mentioned above are certainly expected to increase at a Minimum of 10% Annually (Subject to Inflation)
 • Cost would also increase proportionally based on the addition of number of cows seeking care in the upcoming years

Average fodder cost, maintenance cost and Remuneration Cost Break-Up are listed below:

Operational Expenses (OPEX) – Facts & Figures:

Facts & Figures

Sl. No Operational Expenses Break-Up In Rupees
1 Fodder (Roughage + Nutrients) 13,50,000
2 Salary & Wages of Staff & Admin Personnel 01,50,000
3 Repair & Maintenance, Miscellaneous Civil Works 01,00,000
# TOTAL MONTHLY OPEX (Rupees Sixteen Lakh Only) 16,00,000
# TOTAL ANNUAL OPEX (Rupees One Crore and Ninety Two Lakhs Only) 1,92,00,000

Corpus Fund Fixed Deposit of 25 Crores would yield a Monthly Income calculated as follows:

25,00,00,000 @ 8% (Interest) Per Annum: = 16,66,666 Rupees Per Month

GovardhanaGiri Trust’s Rationale

 • Self-Reliant: Although GovardhanaGiri Trust ® is a Charitable Organization, it feels Inconvenient & Uneasy to Rely-On or Depend-On or Request Donation of such HUGE AMOUNTS as Charity from the Same General Public so very REPETITIVELY
 • No FCRA: GovardhanaGiri Trust ® has not yet been approved by FCRA and therefore it can neither accept Foreign Funds nor Grants in Any Other Currency. Even though it gets approved in the near future, it is going to have the same issue of expecting donation from any other source
 • Continuity: Presently, the Trust is managing the operations very efficiently. But the Trust’s vision is to build the Financial Pillars so strong that it can Enhance, Pass-On & Continue this cattle care activity for Several Generations Centuries In Future as well
 • Scalability: Presently, there are about 1200+ cattle altogether. The trust is evaluating various Operation Models that should be able to accommodate as many cows as possible that seek care.Considering all the details mentioned above, Govardhanagiri Trust ® has envisioned and determined to raise CORPUS FUND of 25 Crore Rupees in line with meeting the existing recurring operational expenses and place the same as SECURE FIXED DEPOSIT in Nationalized BanksFodder Manufacturing Unit Projections: 1 Crore (CAPEX)All these years, the Trust has been buying Nutrition from various sources. In the current fiscal year, the Trust has decided to formulate fodder within the premise.

It has the following requirements:

 • A Big Sterile Room to Store the Raw materials required to formulate fodder
 • A Big Covered Area to have the equipment and to mix various raw materials
 • A Large Covered Area to store the formulated nutrition in relevant bags
 • A Multi-Level Hydroponic Fodder Unit with Trays and Automated IrrigationVeterinary Care Unit Projections: 2 Crores (CAPEX)This unit is envisioned to comprise of the following:
 • Mini Veterinary Hospital for Overall Cattle Care
 • Mini Operation Unit and Post-Operative Care Unit for any processes / surgeries
 • Emergency & First Aid Unit for the extremely injured and unhealthy cattle
 • Veterinary Doctor’s Chamber
 • Dispensary with basic medicines and First Aid Kits
 • Veterinary Tools & Instruments RoomInfrastructure Fund Outlay: 1 Crore PER ANNUM

Govardhanagiri Trust ® has been upgrading the infrastructure of the premises as per the requirement. Due to past experience, it has been projected that there would be at least one major Infrastructure upgrade per year. It could fall in one (or more) of the following categories:

New Cow Sheds

To accommodate more cattle. This is proportional to the increase in number of cattle

New Floors on an Existing Cowshed

To accommodate  additional cattle. This is proportional to the increase in number of cattle

Administrative Units

To accommodate enhanced administrative activities

Guest Houses

To host and accommodate increased number of visitors and guests

Staff Quarters

For Accommodating Additional Staff

Asphalting Internal Approach Roads

Due to heavy rains, the roads tend to chip off and require re-laying

Existing Challenge – Conventional Cattle Cremation

Cattle arrive at later stages of their lives. Hence, Mortality rate is considerably high (Avg. 10 – 12 per month). Cremation of dead animals is also one of the inseparable responsibilities of the Cattle Care Life Cycle. Efficient Carcass Disposal & Management is a significant challenge. “Burial” is the process implemented presently

This method has been observed to pose significant challenges of various orders if continued.

Expensive Valuable Land – Getting Wasted

Land to be set aside for Burial of Dead Animals has been increasing exponentially since the number of animals has also increased correspondingly. Each carcass burial is estimated to require a Min Area of 20 FEET (Length) X 20 FEET (Width) X 10 FEET (Depth)! Till Date, total land area allocated for burial has crossed over 4 acres which is (Approx 10% of the Total Land area). This area is rendered “TOTALLY WASTE” & “UNPRODUCTIVE”. Percentage of unusable land is foreseen to increase in future. Labour & Machinery related challenges exist.

Decomposition via Burial is slow and challenging

Burial is Not a very “Scientific, Logical, Safe, Hygienic, Efficient, Clean or Fast” method of decomposing any animal carcass. Complete decomposition of carcass takes about 2 Decades (20 Years)

During the process, the entire area is always prone to unforeseen hazards of various orders (Few are listed below). In certain countries, there is a restriction on the No. of animals that could be buried [Max 100 Per Acre]. Animals should be buried within 24 hours of their death. It is not advisable to bury the animals in the vicinity where water bodies are close by

Predator Menace Predators bring the partially decomposed carcass to surface causing nuisance
Bio-Scavengers Incompletely decomposed carcass is congenial for flea, mosquitoes and worms
Rainy Season Reworks Erosion and Flooding always bring the partially decomposed carcass to surface
Epidemic Diseases Predators or Scavengers could carry dreadful Bacterial, Fungal & Viral diseases
Trust’s Reputation at Stake Foul Smell, Unhygienic Conditions and Nasty Sight of carcass all-over could pose a considerable risk to Trust’s Rapport built efficiently over several decades.


Risk Assessment & Exploring Options

Hence, a feasible solution addressing all the points mentioned above is the need of the hour for Govardhanagiri Trust ®. Since its inception, the trust has been exploring and implementing many innovative logical initiatives for the betterment of cattle care. After assessing the pros & cons related to Incineration and Lyophilisation types of cremation, EcoCrem ™ has been Unanimously Accepted to be the most feasible, viable, innovative and eco-friendly solution for the existing challenge


EcoCrem ™ Project Fund Outlay: INR 25 Lakhs

EcoCrem ™ is an Eco Friendly Simplified Cremation Solution via Accelerated Decomposition

 

Facts & Comprehensive Advantages

 • It is a reaction subjecting the carcass to stipulated temperature, pressure and reagents
 • Carcass neither ‘Boils’ nor ‘Burns’. It is effectively broken down into its original components.
 • Fuel / Energy requirement is 1/8th of flame-based cremation.
 • Cow Dung would be efficiently converted to Briquettes and effectively used as fuel
 • As a result, Costs for this operation is almost negligible and the premise would be cleaner
 • Effluent is Biodegradable and Sterile. [It could be re-used or discarded safely]
 • Solid Remnants are Biodegradable and Sterile. [It could be re-used or discarded safely]
 • Process results in lesser carbon footprint and pollutants
 • Maximum reduction (~ 97%) in Carcass Volume and Weight

 

Feasible Rational Solution

 • Land and labour can be rescued from getting wasted
 • Same land could be utilized for growing Fodder / Pasteur for the cattle
 • Same land could be planned for Multi-fold developmental activities
 • Labour could be utilized efficiently for constructive purposes
 • 100% clean eco-friendly disposal of animal carcass is ensured
 • Land erosions, floods, Bio-scavengers, rodents and predators are no more a concern
 • Epidemic disease outbursts are no more a possibility

 

Machinery & Tools Fund Outlay: 75 LAKHS (CAPEX)

Fodder and Molasse Mixing Machine

Veterinary Tools

Hydraulic Compressor

Biomass Briquette Machine

Dryer & Dewatering Machines

Wood Crusher and Chipper

Blender and Mixer

Shaft Cutter

Battery Operated Cars

Water and other Storage Tanks

Generators and other electrical gadgets

Multipurpose Pumps of various Horse Powers


Conclusion

 • It is not easy to take care of the cattle. But, Govardhanagiri Trust ® is leaving no stone unturned in fulfilling all the necessary basic requirements for the cattle that land here seeking care
 • In addition to this, all the developmental activities are going on in full swing
 • Govardhanagiri Trust ® is extremely pleased with the kind of support we receive from all spheres
 • Expecting continuous co-ordination in the upcoming years as well

Additional activities 

 • Farm visit for schools
 • Veterinary College students on the Job training
 • Go Pooja for families

 

Our Aim

Prama PoojyaSwamiji Vishwaprasanna Theertha Swamiji vision is to add values continuously and constantly and to protect, shelter, feed and nurture, calf, goumatha, animals till it is alive.

 Govardhanagiri Trust Committee and Members

 1. Dr HHPVishwesha Theertha swamiji (Honorable President) ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 2. HHPVishwa Prasanna Theertha swamiji (Executive President)
 3. Mr Ramesh Beedu (Vise president)
 4. Mr Nagaraj Ballal (Vise President)
 5. Mr. Jalancharu Raghupathi Tantry (Secretary)

6 . Mr Mattu Laxminarayana Rao (Treasurer)

 1. Mr Raghavendra Acharya (Member)
 2. Mr P. Raghuram Acharya (Member)
 3. Dr. Mohan Alva (Member)  


Categories: Samrakshanam

Tags:

4 replies

 1. Great. I love the way the cattle being taken care.

 2. A corpus of Rs.25 Crores generating interest of Rs.16 lakhs per month is a good idea. We must all contribute to that. I would certainly do my mite tomorrow.

 3. Can you elaborate further ! and in what context ?

 4. Peemanent meaning a year or tbroughout?

Leave a Reply

%d bloggers like this: