A Cruel Miss and a Save!!

பசுவின் க்ஷேமம் நாட்டுக்கே க்ஷேமம் தரும். அதை ஸம்ரக்ஷித்தால் தன்னால் லோகத்தில் பாபம் குறையும்; சாந்தி பெருகும். அதற்கு ஹிம்ஸை நடந்தால் லோகம் முழுதற்குமே கஷ்டந்தான் உண்டாகும். லோகம் தர்மத்தில் நிலை நிற்பதற்கு கோ ஸம்ரக்ஷணம் அவசியம். – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

Cow protection brings forth welfare of the country. If cows are taken care well it reduces the sins and augments peace. If cows are harmed then the whole world will suffer. Cow protection is essential to help the world walk the path of dharma. – Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswathi Swamigal

______________________________________________________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – I’m going to narrate a couple of incidents that happened over the last couple of days. It may sound a bit brutal but I’m not exaggerating anything even a bit. Please read. Rama Rama


Friday – Nov 22, 3PM

While at work I got a call from my cow contacts asking me to look at a cow that is going to be sold to an abattoir near Navalur/Sholinganallur. I went with him to see the cow. There was some miscommunication between my cow contact and the cow owner as the owner told me he is not planning to sell the cow for slaughter (since she is milking decently) but only to people who will nurture it. I said that is fine and was ready to start back home when I saw another lone cow sitting in his cow shed. Passingly, I asked him how the other cow is doing and he dropped a bomb shell. He said that cow is milking only 2.5 liters and has already sold it for slaughter and got Rs. 3000 advance for it in the morning. He said the slaughter truck is coming and picking up the cow that evening or early tomm. morning. Sensing the urgency to save that cow, I offered him a higher price but he turned it down saying he cannot mess up his relations with cow mafia people. I told him to hold off and not to sell Mahalakshmi on an auspicious Friday….he thought a bit about what I said and called the slaughter guy over the phone in front of me and asked him if he is willing to take the advance back but the slaughter guy did not budge. He told him clearly he wanted the cow as he had paid the advance and he should to sell to him only. I begged, pleaded, told him about all the papa karmas that this will bring on him and his family. All in vain….

The Gho Matha (in the picture below) made her final journey to the slaughter house on late Friday evening from his home. Already her calves were separated from her when she was bought from the ‘Sandhai’ (market) and she was isolated. Though I have had quite a few close misses before, I did not see those cows or calves. Out of sight, out of mind so I could get over those incidents quickly and diverted my focus in saving other cows. In this case I saw this sweet cow who looked at me and lovingly rubbed her forehead against me when I went to caress her dewlap. Pity and unfortunate, I could not save her. Feeling absolutely gutted about it and I had a dreaded couple of nights thinking about her. I did not post this to make you all depressed but to pray for this Gho Matha’s final brutal passing away and also constantly remember about the kind of world we live in and make the most of our nara janma (human life) by doing sath kainkaryams as desired by our Periyava.

This hurt, however, is sure to sting me for a while…..

Below is the lovely Gho Matha that is no more….

____________________________________________________________________________________________________________________________

Sunday – Nov 24, 1.30 PM

Yesterday afternoon I got a call from the same guy who sent the Gho Matha to abbatoir on Friday. He told me there is another Gho Matha which he is going to sell to ‘bhai’ as he was in need of cash. Since I gave him a sermon the other day he checked with me to see if I will take it. I went over and bought her for 16k.

A note on the cow. She is Parama Sadhu which he bought from a ‘Sandhai’ (market) last week so he can sell at a slightly higher rate to another vendor or to an abattoir. Since there was no vendor to take the cow he decided to sell to abbatoir and remembered to ask me as we had just met a day back. She milks close to 4 litres per day without even him providing any food as she goes on her own for grazing to a nearby land and eats grass. If she had been taken care properly with Thavidu, Pottu, Punnakku, etc. she would milk a couple of liters more. She also has a lot of ‘Unni’ (kind of lice) all over her body as the prior owner who sold her in market did not bath her properly and this guy who had it for a week did not take care as well. When I bought the cow I asked him to give me the spray to deworm all these lices which sucks a lot of blood out of her. He told me the liquid costs Rs. 90 and reluctantly sprayed on her. I have kept the cow in a safe place near my home and will take care of her well including cleaning up the lices over the next few days before taking her to Gosala. Zoom over the picture posted right at the top and you will see lices all over dewlap, neck, legs, body, etc.

If a Mother and child (Cow and Calf) goes together to Sandhai (market) the first thing they do is separate them so they can be sold independently at a higher rate. The fate of the calf is really unknown as most of them end of up only in abattoir as there is a separate demand for veal. The cow will keep shedding tears thinking about her child as you see in the picture above and video clip below. Before starting back from his place, I also ruefully looked at the small shed where the other cow was sitting on Friday afternoon and was agonized to see it empty now.

Anyway it is Sri Periyava’s anugraham that at least we could rescue this parama sadhu cow from savage killing.

Note: In one of my prior rescue posts couple of readers mentioned the account was very gripping and adventurous to read which we really need to avoid. I totally agree with them but the reality when it comes to treating cows in our country and worse so all over the world is horrific to say the least. There may be exceptions but exceptions don’t make a rule. I’m sharing with you all on what I learn from every cow rescue that reveals the very dark side of the dairy industry.

Sri Periyava Thiruvadi Sharanam. Rama Rama

Please see the bottom of this post HERE for contributing to our Cow Rescue efforts. Rama RamaCategories: Announcements, Samrakshanam

Tags:

11 replies

 1. Hi, I just transferred 2000 rupees and the transaction id is 908510623568. Is there a email id to which i can send the transaction details going forward. Thanks.

 2. HI Sai Srinivasan can you give me your contact number? You can email me at vinod.ramasami@gmail.com

 3. Namaskaram,
  I was the one who had mentioned the post as adventurous last time. The outcome was positive and it was really good feeling to read that the cow was ultimately saved and also Periyava’s guidance provided in that incident.

  This time though I had tears rolling down while reading this. I will do additional Rama Jayam today for the Gho Matha.

  I can feel the pain you are going through when you are so dedicated to this task. Please accept my humble apologies for the previous comment. May Periyava give more guidance to my words.
  Humbly accept my donation towards your efforts to Sri Pratyaksha Charitable Trust
  in India.

  • I did not get offended so no worries or apologies…Like you, I want to avoid these rescue efforts to be as smooth as possible without any drama but when you have greedy people hankering after money holding Gho Matha hostage these sorts of things are bound to happen….Rama Rama

 4. If there are people who will buy the cows that are marked for the abattoir, there is a place near Anekal, just inside the Tamilnadu border with Karnataka, where a gentleman dedicated to saving cows has put up a shed for about 200 cows, on his lnad of about 60 acres. This place is strategically situated to handle the cows being traffiicked from Karnataka to Tamilnadu via the infamous Vellore, Ranipete roads. Problem is that he does not have enough money to buy as many cows and calves as he has place for, nor the finances to take care of them, that is to feed them. He grows crops that provide fodder, but that is not sufficient. If anyone wants to contact him I can give his tel no,

  • Sir,

   That is the problem with most of the Gosalas. They have land space but don’t have the resources to support day to day operations as well the infrastructure for the growing need. As Sri Periyava says in Deivathin Kural, Gho Mathas are paying the price for our urbanization….Rama Rama

 5. Namaskaram. You move me to tears every time you write on the subject. You are a noble Aatma.
  I have just now transferred a sum of Rs.1001 to :

  Sri Pratyaksha Charitable Trust
  Bank & Branch: City Union Bank Ltd.Mount Road Branch.Chennai 600006
  A/c No 04900 1000 6451 48 [No space in-between numbers].
  IFSC: CIUB 00 00 049

  I wish I could do more by Her Grace. Let’s see.

 6. Periyvaa anugraham will be with you always.

 7. God be with you for saving one cow and making all efforts to save another.

Trackbacks

 1. An Amazing Reunion and a Devastating End!! – Sage of Kanchi

Leave a Reply

%d bloggers like this: