2 replies

  1. Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara. Pahi Pahi. sri Maha Prabho. Janakiraman Nagapattinam

  2. hara hara shankara jaya jaya shankara.periyava saranam

Leave a Reply

%d bloggers like this: