5 replies

  1. Wonderful work !

    Jaya Jaya Sankara, Hara Hara Sankara

  2. Line drawing, superb!

  3. Nadamadum Deivam. Koti koti Namaskarams.

  4. Excellent….looking very divine. Mahaperiyava Charanam

  5. Divine!
    HARA HARA SHANKARA JAYA JAYA SHANKARA

Leave a Reply

%d bloggers like this: