3 replies

  1. Super Guruvaara dharshan! Thank youRajalakshmi

  2. Thank you for posting this. Maha Periaval Koti Koti Namaskarams.

  3. Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, Pahi Pahi Sri Maha Prabho Janakiraman Nagapattinam

Leave a Reply

%d bloggers like this: