Happy Margazhi!

andal-thiruppavai

Wish you all a very Happy Margazhi!! Smt. Sunitha Madhavan, our sathsang seva volunteer has compiled a beautiful Thirumaal Namavali (108 nos) from the great Thirupavai and Nachiayar Thirumozhi by Andal Aazhwar.  She can provide transliteration to readers who can understand Tamizh but cannot read the script.

Click HERE to download and recite. Ram RamCategories: Bookshelf

1 reply

 1. 108 Names of Goddess Andal
  SL NO. NAME
  1 Om Kodhayai Namaha
  2 Om Sri Ranga Nayakyai Namaha
  3 Om Vishnu Chithadhmajayai Namaha
  4 Om Sathyai Namaha
  5 Om Gopieshadharayai Nama
  6 Om Devyai Namaha
  7 Om Bhoosuthayai Namaha
  8 Om Bhogadhayinyai Namaha
  9 Om Tulasivasajnayai Namaha
  10 Om Srithanvipuravasinyai Namaha
  11 Om Bhattanadha Priyakaryai Nama
  12 Om Sri Krishna Yudha Bhoginyai Namaha
  13 Om Amughdhamalyadayai Namaha
  14 Om Balayai Namaha
  15 Om Ranganatha Priyayai Namaha
  16 Om Varayai Namaha
  17 Om Viswambharayai Namaha
  18 Om Kalalapayai Namaha
  19 Om Yathi Raja Sahodaryai Namaha
  20 Om Krishna Nurakthayai Namaha
  21 Om Subha Gayai Namaha
  22 Om Durlabha Srisulakshanayai Namaha
  23 Om Lakshmi Priyasakiyai Namaha
  24 Om Syamayai Namaha
  25 Om Dayanchitha Druganchalayai Namaha
  26 Om Bhalgunya Virbhavayai Namaha
  27 Om Ramyayai Namaha
  28 Om Dhanumasakrutha Vruthayai Namaha
  29 Om Champaka Sokapunaga Malavilasath Kachayai Namaha
  30 Om Akarathraya Sambanayai Namaha
  31 Om Narayana Padangrithayai Namaha
  32 Om Srimad Ashtakshare Mantra Rajasthitha Manoradhayai Namaha
  33 Om Moksha Pradanani Punayai Namaha
  34 Om Manurathnadi Devathayai Namaha
  35 Om Brahmanyai Namaha
  36 Om Lokajananyai Namaha
  37 Om Leelamanusha Roopinyai Namaha
  38 Om Brahmajnanapradayai Namaha
  39 Om Mayayai Namaha
  40 Om Sachidananda Vigrahayai Namaha
  41 Om Mahapathi Vruthayai Namaha
  42 Om Vishnu Gunakeerthana Lolupayai Namaha
  43 Om Prapannarthi Harayai Nama
  44 Om Nithyayai Namaha
  45 Om Veda Soudha Viharinyai Nama
  46 Om Sri Ranganatha Manikya Manjaryai Namaha
  47 Om Manju Bhashinyai Namaha
  48 Om Padma Priyayai Namaha
  49 Om Padma Hasthayai Namaha
  50 Om Vedandadvaya Bodhinyai Namaha
  51 Om Supra Sannayai Namaha
  52 Om Bhagavathyai Namaha
  53 Om Janardana Deepikayai Namaha
  54 Om Sugandha Vayavayai Nama
  55 Om Charuranga Manga Deepikayai Namaha
  56 Om Dwajavajran Gusabjanga Mrudupadakalanchithayai Namaha
  57 Om Tharakakara Nagharayai Namaha
  58 Om Pravala Mrudulangulyai Namaha
  59 Om Koormopameya Padordhwa Bhagayai Namaha
  60 Om Sobhana Parshnikayai Namaha
  61 Om Vedardhabhava Thathvajnayai Namaha
  62 Om Lokaradhyanghri Pangajayai Namaha
  63 Om Anatha Budbudakara Sugulbhayai Namaha
  64 Om Paramam Sakayai Namaha
  65 Om Athula Prathibhabhasvadam Guleeyaka Bhooshithayai Namaha
  66 Om Meenake Thunathooneera Charujanga Virajithayai Namaha
  67 Om Kubjajanudvayadyayai Namaha
  68 Om Visalajaghanayai Namaha
  69 Om Peenasusronyai Namaha
  70 Om Manimeghalayai Namaha
  71 Om Anantha Sagaravarthan Gambheera Bhojana Bhikayai Namaha
  72 Om Bhasvathava Lithrikayai Namaha
  73 Om Charupoornala Vanya Samyuthayai Namaha
  74 Om Navavalleromarajyai Namaha
  75 Om Svochitho Jwala Vidyotha Vichithra Subhaharinyai Namaha
  76 Om Sudhakumbhayitha Sthanayai Namaha
  77 Om Kalpa Saghanibha Bhujayai Namaha
  78 Om Karna Kundala Kanchithayai Namaha
  79 Om Pravalangulivinyastha Maha Rathnan Guleeyakayai Namaha
  80 Om Kambhu Kandyai Namaha
  81 Om Suchum Bukayai Namaha
  82 Om Bimboshtyai Namaha
  83 Om Kunda Danthayuthe Namaha
  84 Om Karunya Rasanishyanda Lochanad Vayasalinyai Namaha
  85 Om Kamaneyapprabhaswacha Chambeyani Bhanasikayai Namaha
  86 Om Darpanakara Vipulakapola Dwithayanjikayai Namaha
  87 Om Anantharka Prakasothpath Manitha Dangasobhithayai Namaha
  88 Om Kodi Suryagni Sangasanana Bhooshana Bhooshithayai Namaha
  89 Om Sugandhavadanayai Namaha
  90 Om Subhruve Namaha
  91 Om Ardhachandrala Ladakayai Namaha
  92 Om Poornachandra Nanayai Namaha
  93 Om Neelakatilalaka Sobhithayai Namaha
  94 Om Soundarya Seemavilasath Kasthurethilakojwalayai Nama
  95 Om Dahad Dahayanamanodyath Manibhooshanarajithayai Namaha
  96 Om Jajwalyamanasath Rathna Divyakutavathamsakayai Namaha
  97 Om Suryachandradi Kalyana Bhooshananchithavenikayai Namaha
  98 Om Athyarkanalathejaswimani Kanjukadharinyai Namaha
  99 Om Sathrathnajalavidyothi Vidyuth Punjobhasatikayai Namaha
  100 Om Paribhaswathrathnapunja Syoothaswarnanicholikayai Namaha
  101 Om . Kanjanangadabhooshithayai Namaha
  102 Om Kunkumagaru Kasthooridivya Chandanacharchithayai Namaha
  103 Om Asanghyeyasughasparsa Sarvavayavabhooshanayai Namaha
  104 Om Mallikaparijathadi Divyapushpasraganjithayai Namaha
  105 Om Sri Ranganilayayai Namaha
  106 Om Poojyayai Namaha
  107 Om Divyadevesusevithayai Namaha
  108 Om Srimathyai Kothayai Namaha

Leave a Reply

%d bloggers like this: