4 replies

  1. A divine vibration picture of Mahaperiyava.

  2. Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara. Pahi Pahi sri Maha prabho. Janakiraman. nagapattinam

  3. Om Sri Gurubyo Nama: || Sivaya Nama: Om ||

  4. Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara .

Leave a Reply

%d bloggers like this: