Maha Periyava “Divine Expositions” Vinayagar Agaval-part 1 Audio with English Translation

Vinayaka Chaturthi

Namaste

On this auspicious Anusham Guruvaram , with Sri Periyavas’ anugraham , we are happy to update  Sri Adi Shankara Stutis Youtube channel with   Maha Periyava “Divine Expositions” Vinayagar Agaval – part 1 Audio with English Translation.

Let us listen to the greatness of Avvaiyar’s Vinayagar Agaval in Periyava’s divine voice. Maha Periyava stresses the importance of learning Vinayagar Agaval and reciting it everyday or  at least every Friday.

We hope to reach a wider audience of Periyava devotees who can not read/understand Tamizh. Please share the link with friends and families.

ஸ்ரீ மஹா பெரியவா ஶரணம்
ஹர ஹர ஶங்கர ஜய ஜய ஶங்கரCategories: Audio Content

5 replies

 1. Jai Ma

  Pranams to SriSri Mahaswamigal and all the devotees who have provided the translations/transcriptions; thanks are not enough.

  Here is another humble request: will someone please identify the singer in the following Youtube video and suggest if it is a good rendition or if better renditions of the Sri Kandar Anubhuti exist online? If so, would it be possible to purchase this one or another version on a CD?

  https://www.youtube.com/watch?v=mcwYiYYEnnA&ab_channel=k2-studio

  No information/credit about source is given by the uploader, and in spite of asking, none has volunteered for over 2 years to provide any on youtube. Would be deeply obliged for your kind help.

  Namaskar

 2. can u provide vinayagar agaval copy in telugu, as i dont know to read hindi

 3. सीदक्क​ळभ सेन्तामरैप्पूम्
  पाद चिलंबु पलविसै पाड
  पोन्नरैज्ञानुं पून्दुकिल् आडैयुम्
  वन्न मरुङ्गिल् वलर्न्देज़ (ज़-zha) केरिप्प​
  पेज़ै (ज़ै -zhai) वयिरुं पेरुंभार कोडुं
  वेज़ (ज़-zha) मुगमुं विलङ्गु सिन्दूरमुं
  ऐन्दु करमुं अङ्गुस पासमुं
  नेञिर् कुढि कोन्ढ नील मेनियुं
  नान्ड्र वायुं नालिरु पुयमुं

  मून्ढ्रू कन्नुं मुम्मद चुवडुं
  इरण्डु सेवियुं, इलङ्गु पोन् मुडियुं
  तिरण्ढ मुप्पुरि नूल् तिगज़ोळि (ज़ो -zho) मार्बुम्
  सोर् पदं कडन्द तुरिय मेइ ज्ञान
  अर्पुदं निरैन्द​ कर्पग कळिरे

  मुप्पज़ं (ज़ं – zham) नुगरुं मूषिक वाहन​
  इप्पोज़ुदेन्नै (ज़ु -zhu) आट् कोळ वेण्डी
  तायायेनक्कु तानेज़ुन्दरुळि (thaanezhundaruli)
  माया पिरवि मयक्कं अरुत्ते

  तिरुण्दिय मुदलैन्देज़ुत्तुं तेळिवाइ
  पोरुण्दवे वन्देन् उळं तनिल् पुगुन्दु
  गुरु वडिवागि, कुवलयन् तन्निल्
  तिरुवडि वैत्तु तिरमिदु पोरुळेन
  वाडा वगै तान् मगिज़्न्देनक्करुळि
  कोडायुदत्ताल् कोडु विनै कळैन्दे
  उवट्टा उपदेसं पुगट्टि एन् सेवियिल्
  तेविट्टाद ज्ञान तेळिवैयुं काट्टि
  ऐं पुलन् तन्नै अडक्कुं उभायं
  इन्बुरु करुणैइन् इनिदेनक्करुळि

  करुविगल् ओडुङ्गुं करुत्तिनै अरिवित्तु
  इरु विनै तन्नै अरुत्तिरुळ् कडिण्दु
  तलमोरु नाङ्गुं तन्देनक्करुळि
  मलं ओरु मूण्ड्रिन् मयक्कमरुत्ते
  ओन्बदु वायिल् ओरु मन्दिरत्ताल्
  ऐं पुलन् कदवै अडैप्पदुं काट्टी
  आराधारत्तङ्गुस निलैयुं
  पेरा निरुत्ति पेच्चुरै अरुत्ते
  इडै पिङलैइन् एज़ुत्तरिवित्ते (ज़ु -zhu)

  कडैइर् कज़ु (ज़ु -zhu) मुनै कभालमुं काट्टी
  मूण्ड्रु मण्डलत्तिन् मुट्टिय तूनिन्
  नान्ड्रेज़ु (ज़ु -zhu) पाम्बिन् नाविल् उणर्त्ति
  कुण्डलियदनिर् कूडिय असबै
  विण्डेज़ु मन्दिरं वेळिप्पड उरैत्तु
  मूलाधारत्तिन् मूण्डेज़ु कनलै
  कालाल् एज़ुप्पुं करुत्तरिवित्ते
  अमुद निलैयुं आदित्तन् इयक्कमुं
  कुमुद सकायन् गुणत्तैयुं कूरी
  इडैच्चक्करत्तिन् ईरेट्टु निलैयुं
  उडर्च्चक्करत्तिन् उरुप्पैयुं काट्टी
  षन्मुक तूलमुं चुतुर्मुख चूक्कमुं
  एन् मुकमाग इनिदेनक्करुळि
  पुरियट्ट कायं पुलप्पडवेनक्कु
  तेरियट्टु निलैयुं तेरिसनप्पडुत्ति
  करुत्तिनिल् कबाल वायिल् काट्टी
  इरुत्ति मुत्ति इनिदेनक्करुळि
  एन्नैयरिवित्तु एनक्करुळ् सेइदु
  मुन्नै विनैयिन् मुदलैक्कलैन्दु
  वाक्कुम् मनमुं इल्ला मनोलयं
  तेक्किये येन्ड्रन् सिण्दै तेळिवित्तु
  इरुळ्वेळि इरण्डुक्कोन्ड्रिडं एन्न​
  अरुळ् तरुं आनन्दत्तज़ुत्ति एन् सेवियिल्
  एल्लै इल्ला आन्न्दं अळित्तु
  अल्लल् कळैण्दे अरुळ् वज़िक्काट्टि
  सत्तत्तिन् उळ्ळे सदाशिवं काट्टि
  चित्तत्तिन् उळ्ळे शिवलिङ्गं काट्टि
  अणुविर्क्कणुवाइ अप्पालुक्कप्पालाइ
  कणुमुट्रि निण्ड्र करुप्पुळ्ळे काट्टि
  वेडमुं नीरुं विळङ्ग निरुत्ति
  कूडुमेइत्तोन्डर् कुज़ात्तुडन् कूट्टी
  अञ्जक्करुत्तिन् अरुम्पोरुळ् तन्नै
  नेञ्जक्करुत्तिन् निलैयरिवित्तु
  तत्तुव निलैयै तन्देनैयाण्ड​
  वित्तग विनायक विरैकज़ल् चरणे
  चरणे चरणे चरणे

  हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर​

 4. Sri. Seergazhi Govindarajan
  https://www.youtube.com/watch?v=8KN4VRJCUr0
  By Smt. MS
  https://www.youtube.com/watch?v=z4MP_98draI

  sīda kaLabha chenthāmaraippūm,
  pāda chilambhu pala isai pāḍa,
  pon araijñanum, pūnthugil āḍaiyum,
  vanna marungil valardezhakerippa,
  pezhai vayirum, perum bāra koḍum,
  vezha mugamum, viLangu sindūramum,
  aindu karamum , angusa pāsamum,
  Nenjir kuḍi konḍa nīla meniyum,
  Nānḍra vāyum, nāliru puyamum,
  mūnḍru kannum, mummada chuvaḍum,
  iranḍu seviyum, ilangu pon muḍiyum,
  thiranḍa muppuri nūl thigazh Oli mārbum,
  sor padham kaḍandha thuriya mey jñanam,
  arpudam ninḍra karpaga kaLire

  muppazham nugarum mūshika vāhana,
  īppozudennai āṭ koLa venḍi,
  thāyāy yenakku, thān yezhundaruLi,
  māyā piravi, mayakkam arutthu,
  thirundhiya mudal aindezhthum thelivāy,
  porundave vandyen uLLam thannil pugundhu,
  Guru vadivāgi, kuvalayam thannil,
  thiruvaḍi vaitthu thiramidu poruL yena,
  vāḍā vagaithān magizhndena karuli,

  koḍāyudhatthāl koḍu vinai kaLainde,
  uvaṭṭā upadesam pugaṭṭi yen seviyil,
  theviṭṭāda jñana thelivaiyum kāṭṭi,
  aim pulan thannai aḍakkum ubāyam,
  inburu karuNaiyin inidenakkaruLi

  karuvigal oḍungum karutthinai arivithu,
  iru vinai thannai arutthirul kaḍindu,
  thalamoru nāngum thandenakkaruLi,
  malam oru mūnḍrin mayakkamaruthé,
  onbadu vāyil oru mandhirathāl,
  aim pula kadhavai aḍaippadum kāṭṭi,
  ārādhārathu angusa nilaiyum,
  perā nirutthi péchurai aruthé,
  īḍai pingalaiyin ézhuttharivitthu

  kaḍayir kazhu munai kabālamum kāṭṭi,
  mūnḍru manḍalatthin muṭṭiya thūnin,
  Nānḍrezhu pāmbin nāvil unartthi,
  kunḍali adanil kūḍiya asabai,
  Vinḍezhu mandhiram velippaḍa uraitthu,
  mūladhāratthu mūnḍezhu kanalai,
  kālāl ezhuppum karuttharivitthé,
  amuda nilaiyum āditthan iyakkamum,
  kumudha sakāyan gunatthaiyum kūri,
  īḍai chakkaratthin īreṭṭu nilaiyum,
  uḍar chakkaratthin uruppayum kāṭṭi,
  shanmuga thoolamum , chatur mukha chūkkamum,
  yen mugamāgha inidenakkaruli

  puriyaṭṭa kāyam pulappaḍa yenakku,
  theriyeṭṭu nilaiyum derisana paḍutthi,
  karutthinil kapāla vāyil kāāṭṭi,
  irutthi mukthi inidenakkaruli,
  yennai arivitthu, yenakkarul seydu,
  munnai vinaiyin mudalai kalaindé,
  vākkum manamum illā manolayam,
  thekkiye yendan sindhai thelivitthu,
  irul veli iranḍirkku onḍriḍam yenna,

  arul tharum ānandatthai azhuthi yen seviyil,
  yellai illā ānandam aLitthu,
  allal kaLaindhé, aruL vazhi kātti,
  satthathin uLLé sadhā shivam kāṭṭi,
  chithathin uLLé shiva lingam kāṭṭi,
  anuvirkkanuvāi appālukku appālāāi,
  kanumuṭru ninḍra karumbuLLé kāṭṭī,
  veḍamum nīrum viLanga nirutthi,
  kūḍum méy thonḍar kuzhātthuḍan kūṭṭi,
  anjha karatthin arul poruL thannai,
  Nenja karutthin nilai arivitthu,
  thatthuva nilayai thanthu yenai ānḍa,
  vitthaga vināyaka virai kazhal śarane.

  ஸ்ரீ மஹா பெரியவா ஶரணம்
  ஹர ஹர ஶங்கர ஜய ஜய ஶங்கர

 5. Dear Periyava Sevaks,

  You seemed to have honored “My request”. Thanks a million for the translation.If I am not too greedy, may I request if this stotram could be presented to us in Sanskrit or Hindi? This post came on Friday which is so apt and thanks to your translation that we could understand that this has to be read on Fridays,

  I am in deep appreciation for your service.

  Thanks again.

Leave a Reply

%d bloggers like this: