Sri Maha Periyava’s Upanyasam – Guru Bhakti part 3 Audio with Text in Tamil

all_three_periyavas
Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara,

Latest updates below from Sri Periyava translation kainkaryam seva team. Ram Ram

Namaste,
With  Periyava’s anugraham here is our latest addition on this divine Anusham Day. Maha Periyava’s Upanyasam Guru Bhakti-  Part 3 Audio with Text in Tamil. Happy Anusham!

 Categories: Deivathin Kural

Leave a Reply

%d bloggers like this: