4 replies

  1. Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara! Much Blessed by the Divine Dharshan!

  2. ஹர ஹர ஶங்கர ஜய ஜய ஶங்கர

  3. GREAT

  4. Thanks for the photos

    Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara

Leave a Reply

%d bloggers like this: