4 replies

  1. Maha Periyava ThiruvadigaLe CharaNam! Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shnakra!

  2. GURAVE SARANAM JAYA JAYA SHANKARA HARA HARA SHANKARA PERIYAVA THIRUVADIGALE SARANAM EPPODHUM SHANKARA ELLAME SHANKAR ENGUM SHANKARA

  3. ஸ்ரீ மஹா பெரியவா ஶரணம்
    ஹர ஹர ஶங்கர ஜய ஜய ஶங்கர

Leave a Reply

%d