Devi Kshamaapaana Stothram

Scanned document of Devi Kshamaapaana Stothram in Sanskrit.
This is being recited everyday in Mumbai Mahalakshmi temple during the Aarthi time in the morning and evening.
Thanks to Mrs Lalitha for sending this….
Periava Paadham Saranam.

ஸ்ரீ தேவி அபராதக்ஷமாபன ஸ்தோத்ரம்
ஆதி சங்கரர் இயற்றியது

ந மந்த்ரம்நோ யந்த்ரம் ததபி ந ஜானே ஸ்துதிமஹோ
ந சாஹ்வாநம் த்யானம் ததபிச ந ஜானேஸ் துதிகதா:
ந ஜானே முத்ராஸ்தே ததபிச ந ஜானே விலபனம்
பரம் ஜானே மாதஸ் த்வதநுஸரணம் க்லேசஹரணம்

விதேரக்ஞானேன த்ரவிண விரஹேணாலஸதயா
விதேயா சக்யத்வாத் தவ சரணயோர்யா ச்யுதிரபூத்
ததேதத் க்ஷந்தவ்யம் ஜனன ஸகலோத்தாரிணி சிவே
குபுத்ரோ ஜாயேத க்வசிதபி குமாதா ந பவதி

ப்ருதிவ்யாம் புத்ராஸ் தே ஜனனி பஹவஸ்ஸந்தி ஸரளா:
பரம் தேஷாம் மத்யே விரள தரளோஹம்தவஸூத:
மதீயோயம் த்யாகஸ் ஸமுக்த மிதம் நோ தவ சிவே
குபுத்ரோ ஜாயேத் க்வசிதபி குமாரோ ந பவதி

ஜகத்மாதர் மாதஸ்தவ சரண ஸேவா ந ரசிதா
ந வா தத்தம் தேவி த்ரவிணமபிபூயஸ் தவ மயா
ததாபி த்வம் ஸ்னேஹம் மயி நிருபமம் யத் ப்ரகுருஷே
குபுத்ரோ ஜாயேத் க்வசிதபி குமாதா ந பவதி

பரித்யக்த்வா தேவான் விவிதவித ஸேவாகுலதயா
மயா பஞ்சாசீதே ரதிக மபநீதே து வயஸி
இதானீம் சேன்மாதஸ் தவ யதி க்ருபா நாபி பவிதா
நிராலம்போ லம்போதர ஜனனீ கம்யாமி சரணம்

ச்வபாகோ ஜல்பாகோ பவதி மதுபாகோபமகிரா
நிராதங்கோ ரங்கோ விஹரதி சிரம் கோடிகனகை
தவாபர்ணே கர்ணே விசதி மநுவர்ணே பலமிதம்
ஜன: கோ ஜானீதே ஜனனீ நுபநீயம் ஜபவிதௌ

சிதாபஸ்மா லேபோ கரளமசனம் திக்படதரோ
ஜடாதாரீ கண்டே புஜக பதி ஹாரீ பசுபதி
கபாலீ பூதேசோ பஜதி ஜகதீசைக பதவீம்
பவாநி த்வந் பாணிக்ரஹண பரிபாடீ பலமிதம்

ந மோக்ஷஸ்யாகாங்க்ஷõ ந ச விபவ வாஞ்சாபி ச ந மே
விக்ஞானாபேக்ஷõ சசிமுகி ஸூகேச்சாபி ந புன
அதஸ்த்வாம் ஸம்யாசே ஜநநி யாது மம வை
ம்ருடாநீ ருத்ராணீ சிவசிவ பவாநீதி ஜபத

நாராதாஸீ விதினா விவிதோபசாரை
கிம் ரூக்ஷõசிந்தனபரைர் ந க்ருதம் வசோபி:
ச்யாமே த்வமேவ யதிகிஞ்ஞன மய்யநாதே
தத்ஸே க்ருபாமுசித மம்ப பரம் தவைவ

ஆபத்ஸூமக்ன: ஸ்மரணம் த்வதீயம்
கரோமி துர்க்கே கருணார்ணவேதி
நைதச் சடத்வம் மம பாவ யேதா
ஸூதா: க்ஷüதார்த்தா ஜனனீம் ஸ்மரந்தி

ஜகதம்ப விசித்ரமத்ர கிம்
பரிபூர்ணா கருணாஸ்தி சேன் மயி
அபராத கரம்பராவ்ருதம்
ந ஹி மாதா ஸமுபேக்ஷதே ஸூதம்

த்வத் ஸம: பாதகீ நாஸ்தி பாபாக்நி: த்வத்ஸமோ ந ஹினு
ஏவம் க்ஞாத்வா மஹாதேவீ யதா யோக்யம் ததா குருனுனு

Meaning in English

Seeking Mercy from Goddess

Oh! I don’t know the Mantra, the Yantra, or the Eulogies. I don’t even know how to invoke You, how to meditate on You, and even the speech behind Your eulogies. I don’t know the postures [in which to say eulogies], and I don’t know how to wail. [But] O Mother! I know that following You absolves the biggest distresses.||1||

The offerings — which were due to the lack of knowledge of methodology, by the lack of resources, by indolence, or due to the lack of strength for submission — fallen [by me] on Your dual-feet, forgive all those mistakes, O Mother! O Shiva, Who absolves everyone! Because a son can become bad or ignorant about his duties as an offspring, but the Mother always remains a Mother.||2||

O Mother! There are many sons of Yours on this earth and they are gentle. Amidst them, I am Your son, who is extremely libidinous. I have the feelings of possession, and I have no compassion within me. But I am Yours, O Shiva! A son can become bad or ignorant about his duties as an offspring, but the Mother always remains a Mother.||3||

O Mother! O Mother of the world! Your feet has not been engaged upon [by me] and, even more so, Your feet has not been submitted with offerings by me. Even then, You shower immaculate benevolence on me. Because a son can become bad or ignorant about his duties as an offspring, but the Mother always remains a Mother.||4||

At an age of more than eighty-five years¹, by me, who lacks the prowess to perform various rituals, the Devas have been left along. O Mother of Lambodar (Parvati)! Now, in this situation, if Your benevolence does not happens on me, then, I, the unsupported one, will take whose refuge?||5||

O Aparna! A dog-eater (Chandala) becomes a talkative person with honey-like sweet words coming out from the tongue; and a poor man roams fearlessly for long time in golden riches, when the chants of Your name fall [seat] inside the ear of anyone. O Mother! Then, in that case, who can know the achievements due to continuous chants of Your name based on the appropriate rules?||6||

Kapali, Who has ashes from the burnt corpses on body, Who has the directions as clothes (cloth-less), Who has thick tress-locks, Who has a garland of king of snake in neck, Who is known as Pashupati, and Who is the ruler of ghosts, attains the position of poison-destroyer and Lord of the world. O Bhavani! This is just a result of addition of You as His consort.||7||

I don’t have the desire to attain Moksha, neither I have the desire to attain luxuries and resplendence in the world. I don’t have expectations of sciences, and O the Moon-faced Goddess! I don’t even desire for luxuries and comfort. O Mother! Thus, I beg You, that whenever I am born, give me the chanting of these names to me — Mridani, Rudrani, Shiv, Bhavani.||8||

O Shyama! You are not revered by me, using methods or various prescriptions. I didn’t do anything beyond the rough-thinking and speech. But even then, if You keep me, the destitute and orphan, in benevolence, then it suits You; since You indeed are beyond everything, O Mother!.||9||

O Durga, Who is the abode of ocean of mercy! When I remember You in troublesome situations, don’t think it is stupidity. It is because when a child is hungry, the child only remembers the Mother.||10||

O Mother of the world! You are full of benevolence for me; [but] what is the surprise in this? [Because] Even when a son is full of faults, the Mother does not ignores or disowns the child.||11||

O Mahadevi! There is no fallen one like me, and there is indeed no absolver of sins like You. Knowing this, You do what You think as appropriate.||12||Categories: Bookshelf

Tags:

1 reply

 1. ஸ்ரீ தேவி அபராதக்ஷமாபன ஸ்தோத்ரம்
  ஆதி சங்கரர் இயற்றியது

  ந மந்த்ரம்நோ யந்த்ரம் ததபி ந ஜானே ஸ்துதிமஹோ
  ந சாஹ்வாநம் த்யானம் ததபிச ந ஜானேஸ் துதிகதா:
  ந ஜானே முத்ராஸ்தே ததபிச ந ஜானே விலபனம்
  பரம் ஜானே மாதஸ் த்வதநுஸரணம் க்லேசஹரணம்

  விதேரக்ஞானேன த்ரவிண விரஹேணாலஸதயா
  விதேயா சக்யத்வாத் தவ சரணயோர்யா ச்யுதிரபூத்
  ததேதத் க்ஷந்தவ்யம் ஜனன ஸகலோத்தாரிணி சிவே
  குபுத்ரோ ஜாயேத க்வசிதபி குமாதா ந பவதி

  ப்ருதிவ்யாம் புத்ராஸ் தே ஜனனி பஹவஸ்ஸந்தி ஸரளா:
  பரம் தேஷாம் மத்யே விரள தரளோஹம்தவஸூத:
  மதீயோயம் த்யாகஸ் ஸமுக்த மிதம் நோ தவ சிவே
  குபுத்ரோ ஜாயேத் க்வசிதபி குமாரோ ந பவதி

  ஜகத்மாதர் மாதஸ்தவ சரண ஸேவா ந ரசிதா
  ந வா தத்தம் தேவி த்ரவிணமபிபூயஸ் தவ மயா
  ததாபி த்வம் ஸ்னேஹம் மயி நிருபமம் யத் ப்ரகுருஷே
  குபுத்ரோ ஜாயேத் க்வசிதபி குமாதா ந பவதி

  பரித்யக்த்வா தேவான் விவிதவித ஸேவாகுலதயா
  மயா பஞ்சாசீதே ரதிக மபநீதே து வயஸி
  இதானீம் சேன்மாதஸ் தவ யதி க்ருபா நாபி பவிதா
  நிராலம்போ லம்போதர ஜனனீ கம்யாமி சரணம்

  ச்வபாகோ ஜல்பாகோ பவதி மதுபாகோபமகிரா
  நிராதங்கோ ரங்கோ விஹரதி சிரம் கோடிகனகை
  தவாபர்ணே கர்ணே விசதி மநுவர்ணே பலமிதம்
  ஜன: கோ ஜானீதே ஜனனீ நுபநீயம் ஜபவிதௌ

  சிதாபஸ்மா லேபோ கரளமசனம் திக்படதரோ
  ஜடாதாரீ கண்டே புஜக பதி ஹாரீ பசுபதி
  கபாலீ பூதேசோ பஜதி ஜகதீசைக பதவீம்
  பவாநி த்வந் பாணிக்ரஹண பரிபாடீ பலமிதம்

  ந மோக்ஷஸ்யாகாங்க்ஷõ ந ச விபவ வாஞ்சாபி ச ந மே
  விக்ஞானாபேக்ஷõ சசிமுகி ஸூகேச்சாபி ந புன
  அதஸ்த்வாம் ஸம்யாசே ஜநநி யாது மம வை
  ம்ருடாநீ ருத்ராணீ சிவசிவ பவாநீதி ஜபத

  நாராதாஸீ விதினா விவிதோபசாரை
  கிம் ரூக்ஷõசிந்தனபரைர் ந க்ருதம் வசோபி:
  ச்யாமே த்வமேவ யதிகிஞ்ஞன மய்யநாதே
  தத்ஸே க்ருபாமுசித மம்ப பரம் தவைவ

  ஆபத்ஸூமக்ன: ஸ்மரணம் த்வதீயம்
  கரோமி துர்க்கே கருணார்ணவேதி
  நைதச் சடத்வம் மம பாவ யேதா
  ஸூதா: க்ஷüதார்த்தா ஜனனீம் ஸ்மரந்தி

  ஜகதம்ப விசித்ரமத்ர கிம்
  பரிபூர்ணா கருணாஸ்தி சேன் மயி
  அபராத கரம்பராவ்ருதம்
  ந ஹி மாதா ஸமுபேக்ஷதே ஸூதம்

  த்வத் ஸம: பாதகீ நாஸ்தி பாபாக்நி: த்வத்ஸமோ ந ஹினு
  ஏவம் க்ஞாத்வா மஹாதேவீ யதா யோக்யம் ததா குருனுனு

  Meaning in English

  Seeking Mercy from Goddess

  Oh! I don’t know the Mantra, the Yantra, or the Eulogies. I don’t even know how to invoke You, how to meditate on You, and even the speech behind Your eulogies. I don’t know the postures [in which to say eulogies], and I don’t know how to wail. [But] O Mother! I know that following You absolves the biggest distresses.||1||

  The offerings — which were due to the lack of knowledge of methodology, by the lack of resources, by indolence, or due to the lack of strength for submission — fallen [by me] on Your dual-feet, forgive all those mistakes, O Mother! O Shiva, Who absolves everyone! Because a son can become bad or ignorant about his duties as an offspring, but the Mother always remains a Mother.||2||

  O Mother! There are many sons of Yours on this earth and they are gentle. Amidst them, I am Your son, who is extremely libidinous. I have the feelings of possession, and I have no compassion within me. But I am Yours, O Shiva! A son can become bad or ignorant about his duties as an offspring, but the Mother always remains a Mother.||3||

  O Mother! O Mother of the world! Your feet has not been engaged upon [by me] and, even more so, Your feet has not been submitted with offerings by me. Even then, You shower immaculate benevolence on me. Because a son can become bad or ignorant about his duties as an offspring, but the Mother always remains a Mother.||4||

  At an age of more than eighty-five years¹, by me, who lacks the prowess to perform various rituals, the Devas have been left along. O Mother of Lambodar (Parvati)! Now, in this situation, if Your benevolence does not happens on me, then, I, the unsupported one, will take whose refuge?||5||

  O Aparna! A dog-eater (Chandala) becomes a talkative person with honey-like sweet words coming out from the tongue; and a poor man roams fearlessly for long time in golden riches, when the chants of Your name fall [seat] inside the ear of anyone. O Mother! Then, in that case, who can know the achievements due to continuous chants of Your name based on the appropriate rules?||6||

  Kapali, Who has ashes from the burnt corpses on body, Who has the directions as clothes (cloth-less), Who has thick tress-locks, Who has a garland of king of snake in neck, Who is known as Pashupati, and Who is the ruler of ghosts, attains the position of poison-destroyer and Lord of the world. O Bhavani! This is just a result of addition of You as His consort.||7||

  I don’t have the desire to attain Moksha, neither I have the desire to attain luxuries and resplendence in the world. I don’t have expectations of sciences, and O the Moon-faced Goddess! I don’t even desire for luxuries and comfort. O Mother! Thus, I beg You, that whenever I am born, give me the chanting of these names to me — Mridani, Rudrani, Shiv, Bhavani.||8||

  O Shyama! You are not revered by me, using methods or various prescriptions. I didn’t do anything beyond the rough-thinking and speech. But even then, if You keep me, the destitute and orphan, in benevolence, then it suits You; since You indeed are beyond everything, O Mother!.||9||

  O Durga, Who is the abode of ocean of mercy! When I remember You in troublesome situations, don’t think it is stupidity. It is because when a child is hungry, the child only remembers the Mother.||10||

  O Mother of the world! You are full of benevolence for me; [but] what is the surprise in this? [Because] Even when a son is full of faults, the Mother does not ignores or disowns the child.||11||

  O Mahadevi! There is no fallen one like me, and there is indeed no absolver of sins like You. Knowing this, You do what You think as appropriate.||12||

Leave a Reply

%d bloggers like this: