Important Pujas and Events in March 2014

Thanks to Shri Ramesh for sharing this calendar…

Their Holinesses
Shri Kanchi Kamakoti Peetam, Kanchipuram

Important Pujas and Events in March 2014
1st – Aradhana of Shri Mahadevendra Saraswathi Swamiji (Parama Guru, Kalavai)
14th – Pradosha Puja
15th – Pournami Puja
30th – Aradhana of Shri Mahadevendra Saraswathi Swamiji – Paratparaguru, Ilayathangudi
31st – Ugadi, Vasanta Navaratri


http://www.kamakoti.org/kamakoti/news/2014/Arunachal%20Viswa%20Shanti%20Mahayagnya.htm

Vishwa Shanti Maha Yagnya ,
Veda Sammelan
& Rudra Japam at
Arunachal Pradesh – 5-9 March 2014Categories: Devotee Experiences

Leave a Reply

%d bloggers like this: