Kamakshi Vilasam Slokam

Mahaperiyava once told Brahmasri Vedapuri mama to chant and share this slokam to all. As per Him, this slokam is supposed to chant before taking bath to get ambal’s kadaksham. Anyone who could not get daily darshan of Kamakshi ambal, would get equal benefit by chanting this….

Thanks to Sri Sridhar Thiagarajan for sending me this great info….He recently met Brahmasri Vedapuri mama and received this text. His niece sang this for us to listen and learn the proper pronunciation.

3rd book wrrapper-1FINAL

Click here to download stotram in Tamil.

Click here to download in Sanskrit

Click here to download in English

Click here to download the stotram audio

 

ஸ்ரீ காமாக்ஷி விலாஸம்

ஸ்வாமி புஷ்கரிணிதீர்த்தம் பூர்வஸிந்து பிநாகினீ

சிலாஹ்ரத: சதுர்மத்யம் யாவத் துண்டீரமண்டலம்

மத்யே துண்டீர பூவ்ருத்தம் கம்பாவேகவதி த்வயோ:

தயோர்மத்யம் காமகோஷ்டம் காமாக்ஷி தத்ர வர்த்ததே

ஸ ஏவ விக்ரஹோ தேவ்யா: மூலபூதோத்ரிதாட் புவ:

நாந்யோஸ்தி விக்ரஹோ தேவ்யா: காஞ்ச்யாம் தன் மூல விக்ரஹ:

ஜகத் காமகலாகாரம் நாபிஸ்தானம் புவ:பரம்

பாதபத்மஸ்ய காமாக்ஷ்யா: மகாபீடம் உபாச்மஹே

காமகோடி ஸ்ம்ருதஸ்ஸோயம் காரணாதேவ சின்னப:

யத்ர காமக்ருதோ தர்மோ ஜந்துனா யேந கேநவா

ஸக்ருத்வாபி ஸுதர்மாணாம் பலம் பலதி கோடிச:

யோஜபேத் காமகோஷ்டேஸ்மின் மந்த்ரம் இஷ்டார்த்த தைவதம்

கோடிவர்ண பலேனைவ முக்திலோகம் ஸ கச்சதி

யோவசேத் காமகோஷ்டேஸ்மின் க்ஷணார்த்தம்வா ததர்தகம்

முச்யதே ஸர்வபாபேப்ய: ஸாக்ஷாத்தேவி நராக்ருதி

காயத்ரி மண்டபாதாரம் புநாபிஸ்தானமுத்தமம்

புருஷார்த்தப்ரதம் சம்போ: பிலாப்ரம் தம் நமாம்யஹம்

ய: குர்யாத் காமகோஷ்டஸ்ய பிலாப்ரஸ்ய ப்ரதக்ஷிணம்

பதஸங்க்யாக்ரமேணைவ கோகர்ப ஜனனம் லபேத்

விஸ்வகாரண நேத்ராட்யாம் ஸ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்தரீம்

மந்தகாஸுர ஸம்ஹர்த்ரீம் காமாக்ஷீம் தாம் அஹம் பஜே

பராஜன்மதினே காஞ்ச்யாம் மஹாப்யந்தரமார்கத:

யோர்ச்சயேத் தத்ர காமாக்ஷீம் கோடிபூஜா பலம் லபேத்

தத்பலோத்பன்னகைவல்யம் ஸக்ருத் காமாக்ஷி சேவயா

த்ரிஸ்தானநிலயம் தேவம் த்ரிவிதாகாரம் அச்யுதம்

ப்ரதிலிங்காக்ர ஸம்யுக்தம் பூதபந்தம் தம் ஆச்ரயே

ய இதம் ப்ராதருத்தாய ஸ்னானகாலே படேன் நரஹ

த்வாதச ச்லோகமாத்ரேண ஸ்லோகோத்பலம் ஆப்னுயாத்Categories: Upanyasam

Tags:

30 replies

 1. I want this slokam in telugu please send to my
  gmail address

 2. I want this slokam in telugu. Please send to my
  gmail address.

  • స్వామి పుష్కరని తీర్థం పూర్వ సింధు: పినాకిని,
   సిలా: హ్రాత: చతుర్ మధ్యమ్ యావథ్ తుండిరా మండలం
   स्वामि पुष्करिनितीर्थं पूर्वसिन्दु: पिनाकिनी
   सिलाःहृतः चतुर्मद्यं यावत् तुण्डीरमण्डलं

   మధ్యే తుండిరా భూ వృత్తం కంపా వేగవతి ద్వయో:,
   థాయోర్ మధ్యo కామకోష్టం కామాక్షి తత్రవర్తతే
   मद्ये तुण्डीर भूवृत्तम् कंपावेगवती द्वयो:
   तयोरमद्यं कामकोष्टं कामाक्षी तत्र वर्तते

   సా యేవా విగ్రహో దేవ్య: మూలభూదోత్రాత్ భువ:,
   నాన్యోస్తి విగ్రహో దేవ్య: కాంచ్యామ్ తన్ మూల విగ్రహ:
   स एव विग्रहो देव्याः मूलभूदोदृराट भुवः
   नान्योस्ति विग्रहो देव्याः काञयां तन् मूल विग्रह:

   జగత్ కామ కలా కారాం నాభిస్తానం భువ: పరమ్,
   పదపద్మస్య కామాక్షయ: మహాపీఠం ఉపస్మహే.
   जगत् कामकलाकारं नाभिस्तानं भुवः परम्
   पादपद्मस्य कामाक्षायाः महापीठं उपास्महे

   కామకోటి స్మృతసోయం కారణదేవ చిన్నభా:,
   యత్ర కామక్రుతో ధర్మో జంతునా యెనా కెనవా
   సకృత్వాపి సుధర్మనామ్ ఫలం ఫలదీ కోటిచా:
   कामाकोठि: स्मृतस्सोयं कारणादेव चिन्नभः
   यत्र कामकृतो धर्मो जन्तुना येन केनवा
   सकृत्वापि सुधर्माणां फलम फलदि कोटिशः

   యో జపేత్ కామకొష్టేస్మిన్ మంత్రామ్ ఇష్టార్థ దైవతo,
   కోటివర్ణ ఫలేనైవా ముక్తిలోకం సా గచ్ఛతి
   योजपेत् कामकोष्ठेस्मिन मन्त्रं इष्टार्त दैवतं
   कोटिवर्ण फलेनैव मुक्तिलोकं स गच्छति

   యోవసేత్ కామకోష్టెస్మిన్ క్షణాత్రవ తతత్రగం,
   ముచ్యతే సర్వపాపేభ్య: సాక్షాద్దేవి నరకృతి
   योवसेत कामकोष्टेस्मिन क्षनार्त्तंवा ततर्तगं
   मुच्यते सर्वपापेभ्यः साक्षात्देवि नराकृति

   గాయత్రి మాతాపాధరం భునాబీస్థానముత్తమం,
   పురుషార్థప్రధం శంబో: బిలాప్రమ్ తమ్న్మామ్యహం
   गायत्री मण्डपाधारं भुनाभिस्तानमुत्तमं
   पुरुशार्तप्रतं शम्बोः भिलाप्रं तम्नमाम्यहम्

   యా కుర్యాథ్ కామకోష్టస్య బిలవ్రస్య ప్రదక్షిణం,
   పదసంఖ్యాగ్రామేననైవా గోగర్భ జననమ్ లబేత్
   यः कुर्यात कामकोष्टस्य भिलभ्रस्य प्रदक्षिणं
   पदसङ्क्याक्रमेणैव गोगर्भ जननं लभेत

   విశ్వాకారణ నేథ్రత్యాం శ్రీమద్త్రిపురసుందరిo,
   మండకాసుర సమ్హత్రిం కామాక్షిమ్ థామ్ అహం భజే
   विश्वकारण नेत्राट्यां श्रींमत्त्रिपुरसुन्दरीं
   मन्दकासुर संहर्त्रीं कामाक्षीं तां अहं भजे

   పరజన్మదినె కాంచ్యామ్ మహాబ్యంతరమార్గత:
   యోర్చయెత్ తత్ర కామక్షిం కోటిపూజ ఫలo లబెత్.
   తడ్ఫలోత్పన్న కైవల్యం సకృత్ కామాక్షి సేవయ 11
   पराजन्मदिने काञयां महाभ्यन्तरमार्गत:
   योर्र्च्चयेत तत्र कामाक्षीं कोटिपूजा फलं लभेत
   तत्भलोत्पन्नकैवल्यं सकृत कामाक्षी सेवया

   యా ఇధమ్ ప్రాథరుత్థాయ స్నానకాలే పతెన్నర:,
   ద్వాదాస స్లోకమాథ్రేన స్లొకొక్థఫలం ఆప్నుయాథ్ .13

   य इदं प्राथरुत्ताय स्नानकाले पठेन्नरः
   द्वादस स्लोकमात्रेण स्लोको्क्तफलं आप्नुयात

 3. why yougn man don did u san dog me u 3 rd unkonwn sis

 4. Sir the stotram in english link is not working. Can you please post the stotram in english. THANK YOU

 5. 🙏 namaskaram. I tried to search for KAMAKSHI villasam slokam in YouTube .
  I couldn’t get that.
  Can anyone tell me please , if there is any voice recording of this slokam ?
  Namaskaram
  Nadarajan

 6. The Kamakshi Vilasam Shlokam in Sanskrit and it’s meaning in Tamil is available in this post on Kamakshi Mahatmyam.
  http://mahaperiyavaa.wordpress.com/2014/02/17/sri-kamakshi-mahathmiyam/

 7. Very nice sloka. Audio recording was also very good. May Divine Mother’s Blessings be ever on us! Jaya Jaya shankara, Hara Hara Shankara!

 8. Please use the audio version in kamakoti.org.

  (http://www.kamakoti.org/kamakoti/details/kamakshi%20glory.mp3). The pronunciation is very clear and correct. This sloka is to be chanted at the time of snana. Usually you can start as you go for bathing and take a bath.

  Similarly the audio versions for glory of Lord Varadaraja and Lord Ekamranatha are also available in kamakoti.org.

  Thanks,
  Ravi

 9. continuation of the above: “O Devi ! in the other two hands you are holding the holy Veda book and Rudraksha maalaa.”.

 10. Kala anand could someone tell me where I could find the slogam in tamil

  • Thanks. At this instance, let me share with the devotees the information about another important verse called “Mooka-pancha-sati” The literal meaning is the 5×100=500 slokas composed by Shri Mookar (a dumb devotee), in praise of Shri Kamakshi Devi. The five groups are called as Arya satakam, Kataaksha satakam, Mandasmita sataka, Paadaaravinda satakam. I was fortunate to learn the first satakam (100 slokas) only, which is having only two lines in each shloka comparing to other slokatas with four lines.
   This was kindly taught to me by Mr. S Sargunaraman , Controller of Explosives,(just retired) when he was in Guwahati.

   Like Saundaryalahari, this satakam is also having lots of Yoga-sastra information . For example in one sloka He says ” O Devi ! You are wearing spotless white silken sari seated on a lotus. O lotus-eyed Shri Kamakshi ! You are also the form of the wife of Shri Virinchi (Brahma), playing the divine Veena called Vipanchi”. .

 11. The slokam can also be heard at Kamakoti.org website http://www.kamakoti.org/kamakoti/details/audio%20glory%20of%20kamakshi.html
  Hara Hara Sankara Jaya Sankara

 12. Is this slokam to be recited before bath? I didn’t get. Could you explain the relevance more in detail. Thanks.

 13. Would someone be able to provide meaning of this Slokam? Greatly appreciate that.

 14. Get this error every time (since yesterday)
  “Sorry, you can’t view or download this file at this time.

  Too many users have viewed or downloaded this file recently. Please try accessing the file again later. If the file you are trying to access is particularly large or is shared with many people, it may take up to 24 hours to be able to view or download the file. If you still can’t access a file after 24 hours, contact your domain administrator.”

  could you upload it to a different service (instead of google – I think you can download this file only if you have a google+ account)

  Thanks a ton for uploading such uplifting articles and videos

  Hara Hara Sankara
  Jaya Jaya Sankara

  • i don’t know what to suggest…since we have so many readers and all are trying to download at the same time, may be google has some sort of restrictions…pl try tomorrow…if it doesnt work, let me know..

   • Thanks Sri Mahesh, was finally able to download the audio file

    Hara Hara Sankara
    Jaya Jaya Sankara

   • Dear Maheshji

    Namasthe. I have sent the sanskrit/tamil/english/grandham version of this sloka to your mail id. Though it is in handwriting, it is neat and readable.

    Hope the same will be useful for every one.

 15. hara hara sankara jaya jaya sankara

 16. Cannot download audio from googledocs. 🙁

  Periyava Paadam Charanam.

 17. Kamakshi vilasam slokam is really a boon to each and everyone.
  Thank you very much for posting this.Jaya jaya shankara , Hara hara shankara.

 18. Shri Kamakshi Vilasam Slokam is a gift to everyone
  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara

 19. Om Hreem Kaali Kabalini Goranaadhini Vishvam Vimohya
  Jagana Mohya Sarva Mohya Mohya Daha Daha Swaaha

  Devi Prabannaarthi Hare Praseetha Praseetha Maathar Jagathokilasya
  Praseetha Visveshwari Pahi Vishvam Thvam Eeswari Devi Charaacharasya

  Srusthi Sthithi Vinaasaanaam Sakthi Bhoothe Sanaathani
  Gunaashraye Gunamaye Naaraayani Namosthuthe

 20. Thanks a million for posting this. I have heard that Pudu Periyava would lead chanting of this stotram every single day along with devotees for many years. I am not sure, but I think this fact is also mentioned by one of the interviewees, not sure who, although

  • I should not be given any credit to share Kamakshi Vilasm Slokam. Although I wish, I made such contributions. There seems to be a mistake in saying that I have shared this. I am not sure as to who did it though but whoever did it has done a great job. Jaya jaya shankara hara hara shankara.

Leave a Reply

%d bloggers like this: