NAVARATRI FESTIVAL MUSICAL CONCERT 19.10.2023

NAVARATRI FESTIVAL MUSICAL CONCERT 19.10.2023
Tuesday 5 pm

Mandolin
Sri Vishwas Hari – Mandolin
Sri Aravind Srikanth – Mridangam
Karaikal Sri Jai Krishan – Ghatam

NAVARATRI FESTIVAL MUSICAL CONCERT 18.10.2023
Tuesday 5 pm

Carnatic Vocal
Srirangam Dr Venkatanagarajan – Vocal
Sri Pappu Gnandev – Violin
Sri Akshay Ram – Mridangam

 Categories: Announcements

Leave a Reply

%d