3 replies

  1. Guruve Charanam., Jaya Jaya Sankara, Hara Hara Sankara.

  2. Parameshwara, please hold our hand to lift us from this samsara saharam!
    Hara Hara Shankara.. Jeya Jeya Shankara…

  3. GURAVE SARANAM JAYA JAYA SHANKARA HARA HARA SHANKARA

Leave a Reply

%d bloggers like this: