2 replies

  1. Aanadha koti Pradakshina Namaskaragal..Mahankalin Thiruvadikalil. Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara.

  2. Namaskaarams to both Mahaans! Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara!

Leave a Reply

%d