“Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara”

Adi Shankara
ஆசார்யாள் உத்ஸவமும் இந்த மடத்துக் கைங்கர்யமும் நீங்களெல்லாம் திரவியத்தாலும் தேஹத்தாலும் செய்யணுமென்று அடிக்கடி சொல்லி வந்திருக்கிறேன். ‘வருஷத்தில் ஒரு வாரம் லீவு போட்டுவிட்டு வந்தாவது மட கைங்கர்யம் பண்ணுங்கள்; வாரத்தில் week-end ஒருநாள் மடத்துக்குக் கொடுங்கள்’ என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன். அதெல்லாவற்றையும்விட இன்றைக்கு இப்போது அஞ்சு நிமிஷம் ” ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர ” என்று மனஸை நிறுத்தி மனஸுக்குள் சொல்லிவிட்டீர்களானால் அதுதான் மஹா உத்ஸவம், மஹா பெரிய மடத்துக் கைங்கர்யம். நீங்கள் நன்றாயிருக்க, உங்களை மடம் நன்றாகவைக்க — எல்லாவற்றுக்கும் இந்த ஜபத்தைவிட எதுவும் வேண்டாம்! பதார்த்தத்தால், கைங்கர்யத்தால் செய்வதைவிட மனஸால் செய்வது பெரிசு.

I have been saying many times that you all must participate in the celebration of Adi Shankaracharya’s Jayanthi and Mutt’s activities providing assistance both physically and materially. “Take a week off from office work every year and utilize that time to come to the Kanchi Mutt and help out in its various needs; And spare atleast one day every weekend for the Mutt”, I have said all along. But more than that, I request you all, now and here, to chant ‘Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara’ in your minds in a focussed manner for atleast 5 minutes. This will be the best festivity and the loftiest assistance to the Mutt possible! Nothing more than this Hara Hara Shankara japam is required to take care of your well being and for the Mutt to take care of you. This Chant in the mind is superior to all physical and material assistance to the Mutt.

வாய்விட்டுச் சொல்லாமல் எல்லாரும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம், ” ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர ” என்று ஜபித்துக் கொண்டிருங்கள் — நான், ” அரோஹரா ” என்று சொல்கிற வரை!

Everyone, chant ‘Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara’ in their minds alone (and not chanting it audibly) for 5 minutes now, until I say ‘Arohara’!

(இவ்விதம் கூறிச் சில நிமிஷங்கள் எல்லோரையும் மானஸிகமாக ஜபிக்கச் செய்கிறார்கள். அதன்பின் மும்முறை “அரோஹரா” சொல்லி அவர்களையும் சொல்ல வைத்து, ” கோவிந்த நாம ஸங்கீர்த்தனம் “என்று தாம் கூறி,” கோவிந்தா கோவிந்தா “என்று ஸபையோர் கோஷிக்க, அன்றைய உபந்நியாஸத்தை முடிக்கிறார்கள்.)

— இப்பகுதி 1960 ஆச்சார்ய ஜெயந்தி அன்று திருச்சியில் ஆற்றப்பட்ட உரையில் வருவதாகும்.

(He said thus to those assembled to chant in total meditation. And then Says ‘Arohara’ three times, makes them also say it, and then Says, ‘Govinda Nama Sankeerthanam’ to which the devotees say in unison ‘Govinda, Govinda!’. And thus ends that day’s Discourse)

— This is part of His discourse at Trichy in 1960 on Adi Shankaracharya’s Jayanthi.

In the picture, Swamigal is performing Abhishekam to Adi Shankara Bhagavatpada at Sri Sankara Paduka Mandapam, Thiruvidaimaruthur.

The above Tamil text is from Deivathin Kural, Shankara Charitham, Vol 5.Categories: Upanyasam

12 replies

 1. Thank you so much for the information sir. I have always wanted to know why Maha Periyavaa places garlands (Vilva, Thulasi, Roja) on his head some times, while I have not come across any other Acharyas performing this act. I have heard that for some punyaathmaas he had given darshan as Parameshwara and for some, Ambal Kamakshi. This being so, Maha Periyavaa’s explanation brings out his extreme humility, concealing his trueself as god incarnate.

  Maha Periyavaa Thiruvadi Saranam

 2. HERE Maha Periyava is performing abhishekam to Shri Adi Sankara Bhagavad-padaal. in many of his photos we might have observed that he places the vilva/tulasi garlands on His head. Once He told, whatever you all offer to Me I surrender them to the Holy Feet of Shri Kamakshi Devi. As He always contemplate Her holy feet on his Sahasraram (Holy head) He places them there so beautifully !!!

 3. hara hara sankara jaya jaya sankara
  hara hara sankara jaya jaya sankara
  hara hara sankara jaya jaya sankara
  hara hara sankara jaya jaya sankara
  hara hara sankara jaya jaya sankara

  Hara hara sankara jaya jaya sankara

 4. HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA

 5. Hara Hara Sankara, Jaya Jaya Sankara
  Hara Hara Sankara, Jaya Jaya Sankara
  Hara Hara Sankara, Jaya Jaya Sankara
  Hara Hara Sankara, Jaya Jaya Sankara
  Hara Hara Sankara, Jaya Jaya Sankara

  Maha Periyavaa Thiruvadi Saranam.

 6. HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA motivating, inspiring

 7. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA. JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA.

 8. हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर

  श्री महास्वमिनो पाद चरनारविन्दयोहो समर्पयामि

 9. Delighted to see Sri Maha periyaval performing the pooja. Jaya Jaya Sankara, Hara Hara Sankar.

 10. hara hara sankara
  jaya jaya sankara

 11. Hara Hara Sankara, Jaya Jaya Sankara, Kanchi Sankara, Kamakoti Sankara,Kaladi Sankara,Kanchi Sankara, Hara Hara Sankara, Jaya Jaya Sankara.

 12. Hara Hara Sankara,
  Jaya Jaya Sankara.

Leave a Reply

%d bloggers like this: