Slokams on Saraswathi devi

Slokams on Saraswathi devi

Slokams on Saraswathi devi taught by Sri Govinda Damodara Swamigal. Some you may know. Some others you may learn. सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी । विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा || इन्दुकुन्द तुषाराभा भक्तचित्तानुवर्तिनी | वाणी मे रसनारङ्गे करोतु नटनं सदा || दोर्भिर्युक्ता… Read More ›