லலிதோ

ShrI LalithopAkyanam — MahatmyA of Devi LalithA — Part 9

ShrI LalithopAkyanam — MahatmyA of Devi LalithA mahA TripurasundarI — Part 9 Shri LalithopAkyAnam Part 09: DAkshAyanI AvatAram : ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 09: ஶ்ரீதாக்ஷாயணி அம்பாள் அவதாரம் : 1) ஹயக்ரீவர் அகஸ்த்யருக்கு ஶ்ரீதாக்ஷாயணி அவதாரத்தை சொல்லத் தொடங்குதல் 2) ப்ரஹாமாவின் மானஸ புத்ரனான தக்ஷன் ஸாக்ஷாத் ஶ்ரீபராஶக்தியே… Read More ›