லலிதோபாக்யானம்

Shri LalithopAkyanam — Mahatmyam Of Devi LalitA– Part 12

Shri LalithopAkyanam — Mahatmyam Of Devi LalitA TripurasundarI — Continuous Lecture — Part 12 ShrI LalithopAkyanam Part 12 : ShrI ShivA’s UpAsanA to AmbA in KAmAkyA LalithA mahA TripurasundarI : ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 12: ஶ்ரீபரமசிவன் ஸர்வாம்னாய நிவாஸினியான ஶ்ரீகாமாக்யா லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரியை உபாஸித்தல்… Read More ›

Shri LalithopAkyanam — Mahatmyam of Devi LalithA — Part 11

ShrI LalithopAkyanam — Mahatmyam of Devi LalithA — Continuous Lecture — Part 11 Shri LalithopAkyanam Part 11 : AdI Shakti’s ShaktI PitAs : ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 11: மஹாஶக்திபீடங்களின் தோற்றம் : 1) தஶமஹாவித்யைகளின் தோற்றத்தைக் கண்டு ஸதி தேவியிடம் ஶ்ரீபரமேஶ்வரன் மஹாவித்யைகளின் ஸ்வரூபத்தைப் பற்றி கேட்டறிதல்… Read More ›

Shri LalithopAkyAnam — MAhAtmyam of ShrI LalithA Devi — Part 10

Shri LalithopAkyAnam — MAhAtmyam of ShrI LalithA MahA TripurasundarI — Continuos Lecture — Part 10   Shri LalithopAkyanam Part 10 : DAkshAyanI And DashamahAvidyA : ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 10: ஶ்ரீதாக்ஷாயணியிடமிருந்து தஶமஹாவித்யைகள் தோற்றம் : 1) தக்ஷன் தாக்ஷாயணியை பரமஶிவனாருக்கு கன்யாதானம் அளித்தல் 2) பகவதி… Read More ›

Shri LalithopAkyanam — Mahatmyam of Devi LalithA — Part 8

Shri LalithopAkyanam — Mahatmyam of Devi LalithA Maha Tripurasundari — Part 8 ShrI LalithopAkyanam Part 8: ShrI MahalakshmI AavirbhAvam and ShrI MohinI Avataram ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 8: ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மி ஆவிர்பாவமும் ஶ்ரீமோஹினி அவதாரமும் 1) க்ஷீராப்தி மதனத்தின் தொடக்கத்தில் ஹாலாஹலம் எனும் விஷமானது ஸமுத்ரத்திலிருந்து பொங்கி வருதல்…. Read More ›

Shri LalithopAkyanam — Mahatmyam of Devi LalithA — Part 7

ShrI LalithopAkyanam — Mahatmyam of Devi LalithA TripurasundarI — Continuos Lecture — Part 7 ShrI LalithopAkyanam Part 7: IndrAni’s UpAsanA To ParadevathA and Ksheera Samudra madanA ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 7: இந்த்ராணி ஶ்ரீவித்யோபாஸனையால் ஶ்ரீலலிதாம்பாளை உபாஸித்தல் மற்றும் க்ஷீராப்தி மதனாரம்பம் 1) அகஸ்த்யர் சாபத்தால் நஹூஷன்… Read More ›

Shri Lalithopakyanam — Mahatmayam Of Devi LalithA — Part 6

ShrI LalithopAkyanam — Mahatmyam Of Devi Lalitha Maha TripurasundarI — Continuous Lecture — Part 6 Shri LalithopAkyanam Part 6: VrutrAsura SamhAram : ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 6 வ்ருத்ராஸுர ஸம்ஹாரம் : 1) தேவேந்தரன் ப்ருஹஸ்பதியிடம் கொண்ட கோபத்தினால் விஶ்வரூபன் எனும் த்ரிஶிரனை ஆசார்யனாய் வரித்தல். 2) விஶ்வரூபன்… Read More ›

Shri Lalithopakyanam — MahatmyA of Devi LalithA — Part 5

ShrI LalithopAkyanam — MahatmyA of Devi LalithA Maha TripurasundarI — Continuos Lecture — Part 5 Shri Lalithopakyanam Part 5: Creation of Pancha BrahmasanA and Sri Chakra Srushti: ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 5: பஞ்சப்ரஹ்மாஸன உற்பத்தி மற்றும் ஶ்ரீசக்ர உற்பத்தி 1) ஶ்ரீஹயக்ரீவர் ஶ்ரீலலிதோபாக்யானாம்ருதத்தை ஶ்ரீஅகஸ்த்ய மஹருஷிக்கு… Read More ›

Shri Lalithopakyanam — Mahatma of Devi LalithA — Part 4

Shri Lalithopakyanam — MahatmyA of Devi LalithA — Continuous Lecture — Part 4 Shri Lalithopakyanam Par 4: Greatness of Shri LopamudrA: ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 4: ஶ்ரீலோபாமுத்ரா தேவியின் மஹிமை : 1) விஷ்ணு மாயயின் அம்ஶமே ஸாக்ஷாத் ஶ்ரீலோபாமுத்ரா தேவி வடிவில் கவேரன் அரண்மனையில் விளங்குதல் 2)… Read More ›

Shri Lalithopakyanam — MahatmyA Of Devi LalithA — Part 3

Shri Lalithopakyanam — MahatmyA of Devi LalithA — Continuos Lecture — Part 3 Shri Lalithopakyanam Part 3: Shri Hayamukha’s UpadeshA to ShrI AgasthyA ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 3: ஶ்ரீஅகஸ்த்யருக்கு ஶ்ரீஹயக்ரீவ மஹாவிஷ்ணு ஶ்ரீலலிதாம்பிகையின் வைபவத்தைக் கூறுதல் : 1) ஶ்ரீஅகஸ்த்யர் ஶ்ரீபரமேஶ்வராஞ்ஞையினாலே காஶி க்ஷேத்ரத்திலிருந்து தக்ஷிண தேஶத்திற்கு… Read More ›

Shri Lalithopakyanam — MahatmyA of Devi LalithA — Part 2

Shri Lalithopakyanam — MahatmyA of Devi LalithA MahA TripurasundarI — Continuous Lecture — Part 2 L Shri Lalithopakyanam Part 2: ShrI HayagrivAvatAram : ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 2: ஶ்ரீஹயக்ரீவ அவதாரம் : 1) ஶ்ரீஅகஸ்த்ய மஹாமுனிவருக்கு ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணுவானவர் காஞ்சிபுரத்தில் தர்ஶனமளித்து ஶ்ரீகாமாக்ஷி லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி மஹிமையை உபதேஶித்தது…. Read More ›

Shri Lalithopakyanam — MahathmyA of Devi Lalitha Part 1

Shri Lalithopakyanam — MahatmyA of Devi Lalitha Maha Tripura SundarI — Continuous Lecture — Part 1 ShrI Lalithopakyanam Part 1: Lalithopakyanam Introduction : ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 1: லலிதோபாக்யானம் முகவுரை: ஸகல புவனங்களுக்கும் ஆதார மூர்த்தியான ஶ்ரீலலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி பராபட்டாரிகையின் வைபவத்தை ஶ்ரீஹயக்ரீவ மஹாவிஷ்ணுவான பகவான் ஶ்ரீஅகஸ்த்ய… Read More ›