நாராயணீயம் ஸ்வாமிகள் படிக்கும் விதத்தில் பிரித்து எழுதப்பட்டது – ஒரே புத

Sriman Narayaneeyam Swamigal way PDF; நாராயணீயம் ஸ்வாமிகள் படிக்கும் விதத்தில் – ஒரே புத்தகமாக

It is Govinda Damodara Swamigal aseervadam that I could complete the recording of all hundred dashakams of Sriman narayaneeyam before Gokulashtami. Swamigal has a unique way of reading Sriman Narayaneeyam. He splits the padams generously and also gives a lot… Read More ›