கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் தமிழில் பொருளுரை

கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் தமிழில் பொருளுரை

இந்த வரலக்ஷ்மி வ்ரத நன்னாளில், நம் ஆசார்யாள் குழந்தையாக இருக்கும் போது அருளிய, கனகதாரா ஸ்லோகத்தின் பொருளை அறிந்து கொள்வோம் –> கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் தமிழில் பொருளுரை