Upanyasam

ஜீவாதாரப் பணி சேதமாக விடலாமா?

பொறுமையாகவும் பொறுப்பாகவும் அகத்துக்கான ஸகல காரியமும் தன் கையாலேயே செய்வது என்றால் அப்போது ஒரு பெண் ஆபீஸ் எண்ணத்தை ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு நாளில் பெரும் பகுதி வீட்டுப் பணிக்கேதான் செலவிட வேண்டியதாக இருக்கும். இப்போது வாய்க்கு வேண்டிய பக்ஷணம், பணியாரம் பண்ணக்கூட ஆபீஸ் போகிற பெண்களால் முடிவதில்லை. ஹோட்டல்களிலிருந்து வாங்குகிறார்கள். இதில் செலவுக்குச் செலவு. அதோடு… Read More ›

சிறுகக் கட்டி பெருக வாழ்வது / வேலையில்லாத் திண்டாட்டம்

    ஸ்த்ரீகளுக்கு அவச்யமான உழைப்பை மெஷின்கள் அபஹரிப்பதையும், அதோடு அவை பணத்தையும் அபஹரிப்பதையும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். இப்படிப் புதுப் புது மோஸ்தரில் உற்பத்திப் பண்டங்கள் நாளுக்குநாள் வந்து கொண்டிருப்பதால் இன்றைக்கு வாங்கினது அடுத்த வருஷம் பழசாகி, புது மோஸ்தர் வாங்க வேண்டியிருக்கிறது! துணிமணிகளிலோ செலவு கேட்கவே வேண்டாம் என்கிறார்கள்! ஸ்த்ரீகள் இவ்வளவுதான் என்றில்லாமல் பீரோ… Read More ›

Past, Present and Future

Quotation: ” The present trends in education and social life make one apprehensive whether the future generation of children will be able to imbibe the religious traditions of this land.” – Sri Maha Periyavaa     Notation: The present situation determines… Read More ›

Authority Corrupts

Quotation: ” Whatever may be the personal opinion of individuals in authority, they should at least not vilify the tenets of any religion, from their position as representative of the  State.” – Sri Maha Periyavaa    Notation: Personal opinion should not… Read More ›

Wealth & Invisible God

Quotation: ” Devotion is the only wealth of enduring value that we can acquire in this life.” ” God resides in everybody’s heart. But He is being pushed to the background by our selfishness and various passions.”         … Read More ›

True Bakthi

Quotation: ” When our devotion of God is motivated by a desire to secure some earthly benefit, it ceases to be real bhakthi, it becomes barter. But when our bhakthi is for our spiritual elevation, we attain the peace of… Read More ›

True Bakthi

  ” When our devotion of God is motivated by a desire to secure some earthly benefit, it ceases to be real bhakthi, it becomes barter. But when our bhakthi is for our spiritual elevation, we attain the peace of… Read More ›

Brief Speech

Quotation: “The principle of economy is applicable in case of speech as well. An unbridled tongue often leads to misunderstandings and troubles.” -Sri Maha Periyavaa    Notation: Thinking before speaking and speaking with fewer words lead to better understanding and… Read More ›

Principles are for ages

Quotation: ” The spiritual, moral and ethical principles expounded by the Vedas have survived and spread through the Puranas. They teach the basic truths in a manner which appeals to the heart.” -Sri Maha Periyavaa Notation: People are mortal but… Read More ›

Kamakshi Vilasam Slokam

Mahaperiyava once told Brahmasri Vedapuri mama to chant and share this slokam to all. As per Him, this slokam is supposed to chant before taking bath to get ambal’s kadaksham. Anyone who could not get daily darshan of Kamakshi ambal,… Read More ›

க்ருஹலக்ஷ்மி

    ம்ருகங்களுக்கில்லாத அன்பு, அந்த அன்போடேயே துணை சேர்ந்து வருகிறவையான தியாகவுணர்ச்சி, பணிவு, பொறுமை, ஈகை, தாக்ஷிண்யம் முதலான அநேக குணங்கள், குணநலன்கள் மநுஷ ஜாதிக்கு இருக்கின்றன; இருக்க வேண்டும். இருந்தாலும் வெளி வியவஹாரங்களில் நிறைய மொத்துப்பட வேண்டிய ஸ்வதர்மத்தைக் கொண்டவன் புருஷன் என்பதை உத்தேசித்து புருஷ ஸ்ருஷ்டி தர்மமானது அவனை இவற்றில் ரொம்பவும்… Read More ›

Thoughtless Mind

“The best form of meditation is to avoid thinking of anything. In the mind so kept clear, God will manifest Himself as an image in a clear mirror. Then, we will be led to the Advaitic realization of oneness of… Read More ›

Root or Fruit

Thanks to Dr AV Raghunath, KKSF for sending daily quotations of Mahaperiyava. I intend to share the same quote on a daily basis. I hope I will find time to do this. Quotation: “Dharma is the root of our religious… Read More ›

ஸ்த்ரீ ஜாதியின் மென்மை உயர்வு

    ஸ்த்ரீயின் ஸ்வபாவமும், அதற்கேற்ற ஸ்வதர்மமும் பரம உத்தமமானவை. ஸ்ருஷ்டியிலேயே உச்சமாக இருக்கிற உயர்ந்த குணங்களுக்கும் பண்புகளுக்கும் ஆச்ரயமாகவே ஸ்த்ரீ ஸ்வபாவம், அல்லது ஸ்த்ரீத்வம் என்ற பெண்மை இருக்கிறது. ஜீவ ராசிகளைப் பலவாகப் பிரித்து வைத்து வெவ்வேறு ஸ்வபாவ-ஸ்வதர்மங்களைப் பராசக்தி கொடுத்திருப்பதில் மநுஷ்ய ஜாதியில் ஸ்த்ரீ-புருஷாளுக்குப் பிரித்துக் கொடுத்திருக்கிற ஸ்வபாவ-ஸ்வதர்மங்களில் ஸ்த்ரீ தர்மமான பெண்மையே… Read More ›

ஆசாரம் என்பதன் இலக்கணம்

Non-Tamil Readers – pl wait for a day or two for some translation by volunteers! ஸமயாசாரம், மதாசாரம் என்று சொல்லும்போது ஒரு மதத்தின் நெறி முழுவதையும் “ஆசாரம்” என்பது குறிப்பிடுகிறது. ஆனால் பொதுவிலே ஒருத்தர் ஆசாரமாயிருக்கிறார். என்றால், மடி-விழுப்பு என்று இரண்டு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே (வார்த்தையிலாவது இன்றைக்கு வரையில் இருக்கிற… Read More ›