அம்பிகையின் அதிசய பயணம் 2:

ஸ்ரீஅம்பிகையின் அதிசய பயணம் 2:

ShrI AmbA’s Miraculous Travel For her Child 2:

காமரூபம் ஸ்ரீகாமாக்யா தேவி:

KamarUpA ShrI KamakhyA Devi:

1) ரஹஸூபகத் அம்பாளை ஆராதித்த மஹாபீடம்

2) தசமஹாவித்யைகளாக அம்பிகை ப்ரகாசிக்கும் காமரூப பீடம்

3) ஸ்ரீபார்வதீச்வரியை பத்னியாய் அடைய வேண்டி ஸ்ரீபரமசிவன் தவமிருந்த ஆதிபீடம்

4) பரமசிவன் உபதேசித்த ஸ்ரீகாமாக்யா தேவி மஹிமை.

5) லக்ஷக்கணக்கான மஹாவித்யைகளின் ஸாரமான ஸ்ரீமஹாஷோடஸி.

6) அந்த மஹாஷோடஸியின் வடிவான ஸ்ரீகாமாக்யா காளிகா தேவியின் மஹிமை.

ஸர்வம் லலிதார்ப்பணம்

காமாக்ஷி சரணம்

— மயிலாடுதுறை ராகவன்Categories: Audio Content, Upanyasam

Leave a Reply

%d bloggers like this: