ஶ்ரீகாமாக்ஷி லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி த்யானம்:

ஶ்ரீகாமாக்ஷி அம்பாள் த்யானம் (காமாக்ஷி விலாஸம்)

1) காயத்ர்யோங்கார கோணே ஸா காமாக்ஷி வர்தததே ஸதா
ஆதிசக்தி ஸ்வயம் வ்யக்தா ஸர்வ விச்வஸ்ய காரணம்

“த்ரிபுரா காயத்ரி வடிவான ஓங்காரமான கோணத்தில் வீற்றிருப்பவளும், காமாக்ஷியும், ஆதிசக்தியும், ஸர்வ புவனங்களுக்கும் காரணமானவளும்!!”

2) பத்மாஸனே நிஷண்ணா ஸா காமபீட நிவாஸினி
சதுர்புஜா த்ரிநயனா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி

“பத்மாஸனத்தில் வீற்றிருப்பவளும், காமகோடி எனும் மஹாபீடத்தில் வஸிப்பவளும், நான்கு கரத்தினளும், மூன்று நயனத்தினளும், மஹாத்ரிபுரஸுந்தரியும்!!”

3) மூலசக்திர் ப்ரஹ்மவித்யா ஆதிலக்ஷ்மி இதிச்ருதா
ஆதிசக்திர் ஜகத்தாத்ரி ராஜீவஸத்ருசப்ரபா

“மூலமஹாசக்தியும், ப்ரஹ்மவித்யையும், ஆதிலக்ஷ்மியும், ஆதிசக்தியும், ஜகத்தினை தாங்குபவளும், தாமரை போன்ற ஒளி பொருந்தினவளும்!!”

4) அர்தேந்துசேகரா திவ்ய கிரீட பரிமண்டிதா
பாசாங்குசேக்ஷு கோதண்ட பஞ்சபாண லஸத்கரா

“பாதி சந்திரனை சிரஸில் சூடினவளும், திவ்யமான கிரீடத்தினை தாங்கியவளும், பாசம் அங்குசம் கரும்புவில் புஷ்பபாணம் இவற்றால் சோபிக்கும் நான்கு கரங்களை உடையவளும்”

5) தபனோடுப தாடங்கா மீனகுண்டல தாரிணி
திவ்ய ச்ருங்கார வேஷாட்யா திவ்யாபரண பூஷிதா

“சந்த்ர சூர்யர்களை தாடங்கங்களாய் உடையவளும், மீன் போன்ற குண்டலங்களை தரிப்பவளும், திவ்யமான ச்ருங்கார வேஷத்தை தரிப்பவளும், திவ்யாபரணங்களாலே ஜ்வலிப்பவளும்”

6) ரக்தாம்பரதரா ரக்த ராஜீவ வரமாலிகா
ஸௌபாக்யாபரணோபேதா திவ்ய மாங்கல்ய தாரிணி

“செக்கச்சிவந்த வஸ்த்ரத்தினை தரிப்பவளும், தாமரை மாலையை அணிபவளும், ஸௌபாக்யாபரணங்களால் ஜ்வலிப்பவளும், திவ்யமான திருமாங்கல்யம் விளங்கும் கழுத்தினளும்”

7) ராஜராஜேச்வரி ராமா மணிமஞ்சீர ராஜிதா
ஶ்ரீசக்ரநகராதீசா ஶ்ரீவித்யா பரமேச்வரீ

“ஶ்ரீராஜராஜேச்வரியும், சதங்கைகள் ஒலிக்கும் பாதத்தினளும், ஶ்ரீசக்ரநகரத்திற்கு ஈச்வரியும், ஶ்ரீவித்யா பரமேச்வரியும்”

8) சங்கராராதிதாகாரா சங்கராத்மஸ்வரூபிணி
சாரீரககலாதீசா ஸர்வ தத்வஸ்வரூபிணி

“சிவனால் ஆராதிக்கப்பட்டவளும், சிவனுக்கு ஆத்மஸ்வரூபமானவளும், அறுபதுத்துநான்கு கலை வடிவானவளும், ஸர்வ தத்வங்களுக்கும் ஆதாரமானவளும்

9) ப்ராணினி விச்வபூதஸ்தா காலசக்ரஸ்வரூபிணி
ஶ்ரீகாஞ்சிநகராதீசா காங்க்ஷிதார்த்தப் ப்ரதாயினி

“விச்வத்திற்கு ப்ராணணாகவும், காலசக்ரத்தின் வடிவினளாகவும், ஶ்ரீகாஞ்சிபுரத்திற்கு ஈச்வரியாகவும், விரும்பப்படும் இச்சைகளை அளிப்பவளும்”

10) ஸசாமர ரமா வாணி ஸவ்யதக்ஷிண ஸேவிதா
காமகோடீதி விக்யாதா காமாக்ஷி திவ்யமங்கலா

“ஒரு பக்கம் மஹாலக்ஷ்மியாலும் மறுபக்கம் ஸரஸ்வதியாலும் சாமரம் வீசப்பட்டு ஸேவிக்கப்படுபவளும், காமகோடி எனப் பெயர் பெற்றவளும், காமாக்ஷியும், திவ்ய மங்கல வடிவானவளும்”

11) ஸதாசிவாதி மூர்த்தீனாம் கௌர்யாதீனாம் ச காரணம்
ஜனனி சூதலிங்கஸ்ய சூத பீஜார்த்த ரூபிணி

“ஸதாசிவன் முதற்கொண்ட மூர்த்திகளுக்கும், கௌரி முதற்கொண்ட சக்திகளுக்கும் காரணமானவளும், ஏகாம்ரநாத ஸ்வரூபமான யசூதலிங்கத்தினை ஈன்றவளும், சூதபீஜார்த்த ரூபிணியும்”

12) சிவாதிகா சிவாங்கஸ்தா சிவமூர்த்திர் சிவங்கரி
மஹாகாமேசமஹிஷி மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி

“சிவனுக்கு அதிகமானவளும், சிவாங்கத்தில் வீற்றிருப்பவளும், சிவமூர்த்தி வடிவானவளும், சிவத்தை அளிப்பவளும், மஹாகாமேச்வரன் பத்னியும், மஹாத்ரிபுரஸுந்தரியும்!!”

13) புராஹிதாய தேவானாம் பந்தகாஸுர மர்த்தினி

“முன்னொருகால தேவர்களுக்கு ஹிதம் செய்ய பந்தகாஸுரனை ஒழித்தவளுமான காமாக்ஷியை பஜிப்போம்!!”

ஶ்ரீலலிதாம்பாளின் இந்த த்யானத்தின் ஒவ்வொரு ச்லோகத்தின் விரிவான பொருளை அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் காணலாம்

ஶ்ரீகாமாக்ஷி சரணம் மம

ஶ்ரீமாத்ரே நம:
லலிதாம்பிகாயை நம:

— மயிலாடுதுறை ராகவன்Categories: Upanyasam

Tags: , , ,

15 replies

 1. Ram Ram,
  Shri Raghavan ji, can you share the Kamakshi vilasam sanskrit text if possible?

  • Namaskarams Ji,

   I will Check for the Sanskrit Text Ji. But Shri Mutt Has Published the Whole Kamakshi Vilasa Sanskrit Slokas (Complete Work) in Tamil Lipi. For Sanskrit Text Need to Search Ji. If I Find out I will Update You..

   Kamakshi Sharanam

   • You dont have to do that. I have given aksharamuka option that can translate to whatever target language they want to. Otherwise, they can copy these Tamil verses and paste them in aksharamukha.appspot.com and do it themselves!

   • Sure Mahesh Anna..
    Thanks a lot
    Kamakshi Sharanam

   • I tried with Aksharamukha website, it cannot apply the right akshara variations in Devanagari using tamil liphi. Example, ஆதிசக்தி – आतिचक्ति, விச்வஸ்ய – विच्वस्य .

   • oh I see….check in sanskritdocuments.org – they have the huge library of slokas in all languages.

   • Thank you Mahesh ji, I will check.

  • Is this you are asking for Sri Venkat Garu?

   श्री कामाक्षी विलासं

   स्वामि पुष्करिनितीर्थं पूर्वसिन्दु: पिनाकिनी
   सिलाःहृतः चतुर्मद्यं यावत् तुण्डीरमण्डलं

   मद्ये तुण्डीर भूवृत्तम् कंपावेगवती द्वयो:
   तयोरमद्यं कामकोष्टं कामाक्षी तत्र वर्तते

   स एव विग्रहो देव्याः मूलभूदोदृराट भुवः
   नान्योस्ति विग्रहो देव्याः काञयां तन् मूल विग्रह:

   जगत् कामकलाकारं नाभिस्तानं भुवः परम्
   पादपद्मस्य कामाक्षायाः महापीठं उपास्महे

   कामाकोठि: स्मृतस्सोयं कारणादेव चिन्नभः
   यत्र कामकृतो धर्मो जन्तुना येन केनवा
   सकृत्वापि सुधर्माणां फलम फलदि कोटिशः

   योजपेत् कामकोष्ठेस्मिन मन्त्रं इष्टार्त दैवतं
   कोटिवर्ण फलेनैव मुक्तिलोकं स गच्छति

   योवसेत कामकोष्टेस्मिन क्षनार्त्तंवा ततर्तगं
   मुच्यते सर्वपापेभ्यः साक्षात्देवि नराकृति

   गायत्री मण्डपाधारं भुनाभिस्तानमुत्तमं
   पुरुशार्तप्रतं शम्बोः भिलाप्रं तम्नमाम्यहम्

   यः कुर्यात कामकोष्टस्य भिलभ्रस्य प्रदक्षिणं
   पदसङ्क्याक्रमेणैव गोगर्भ जननं लभेत

   विश्वकारण नेत्राट्यां श्रींमत्त्रिपुरसुन्दरीं
   मन्दकासुर संहर्त्रीं कामाक्षीं तां अहं भजे

   पराजन्मदिने काञयां महाभ्यन्तरमार्गत:
   योर्र्च्चयेत तत्र कामाक्षीं कोटिपूजा फलं लभेत
   तत्भलोत्पन्नकैवल्यं सकृत कामाक्षी सेवया

   त्रिस्ताननिलयं देवं त्रिविदाकारं अच्युतं
   प्रतिलिन्गाग्र संयुक्तं भूतबन्दम् तं आश्रये

   य इदं प्राथरुत्ताय स्नानकाले पठेन्नरः
   द्वादस स्लोकमात्रेण स्लोको्क्तफलं आप्नुयात

 2. Jaganmatha 🙏sampoorna Srividya dhyanam
  Kamakshi 🙏

 3. Thank you very much to Shri. Mahesh for bringing Shri. Raghavan in this blog and also thanks to Shri. Raghavan.
  Mahaperiyava Kadaksham paripooranam.

Leave a Reply

%d bloggers like this: