மஹாபெரியவா அப்படி என்ன உசத்தி?


இன்னிக்கு அனுஷம் (இந்தியாவில் நாளை). எத்தனையோ சாதுக்கள் இருந்தாலும் நாம இன்னிக்கும் மஹாபெரியவாளை ரொம்ப உசத்தியாக கொண்டாடுகிறோம். அது எதனால் தெரியுமா? -> சாதுவுக்கும் மகானுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்Categories: Upanyasam

Tags: ,

2 replies

  1. Mahesh,all the information can be given in this blog but a link is given going to another website.

    • I will not be able to create new content for this blog every time. Posts in my blog (https://valmikiramayanam.in) are crafted over the last 8 years. For example, one about kandar alankaram – there is an audio and curated text and related posts. I have to cut and paste all that here. It will be like recreating my blog here.

      Also change control – Today someone pointed a few errors in the kandar alankaram text. If I recreate the post here, I have to correct in 2 places. I will not be able to do that.

      So if I need to contribute to this blog, it can only be a para or two setting the context and then giving a link to my blog.

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: