நாராயண நாமத்தின் மகிமைஇன்று புரட்டாசி சனிக்கிழமை. முகுந்தமாலையில் குலசேகர ஆழ்வார், நாராயண நாமத்தின் மகிமையை பற்றி சொல்லி உள்ளதை கேட்போம்
நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம்Categories: Upanyasam

Tags: ,

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: