நாராயண நாமத்தின் மகிமை


இன்று புரட்டாசி சனிக்கிழமை. முகுந்தமாலையில் குலசேகர ஆழ்வார், நாராயண நாமத்தின் மகிமையை பற்றி சொல்லி உள்ளதை கேட்போம்
நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம்Categories: Upanyasam

Tags: ,

Leave a Reply

%d