ஷ்யாமளா நவரத்னமாலிகாமஹாகவி காளிதாசர், ராஜமாதங்கி என்று போற்றப்படும் ஷ்யாமளா தேவியைக் குறித்து அருளிய அழகான ஒரு ஸ்லோகம் ஷ்யாமளா நவரத்னமாலிகா. இதை பாராயணம் செய்தால் நல்ல வாக்கும், சங்கீதம் போன்ற கலைகளில் தேர்ச்சியும் ஏற்படும். அதன் ஒலிப்பதிவை இந்த இணைப்பில் கேட்கலாம். -> ஷ்யாமளா நவரத்னமாலிகா ஒலிப்பதிவு

இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக, கோவிந்த தாமோதர ஸ்வாமிகளுக்கு சிறு வயதிலேயே மஹாபெரியவாளோடு ஏற்பட்ட ஒரு தொடர்பையும், அதன் மூலம் அவர் பெற்ற அனுக்ரஹத்தையும் இங்கே பகிர்ந்துள்ளேன் -> யௌவன வன ஸாரங்கீம்

कालिदासविरचितं श्यामलानवरत्नमालिकास्तोत्रम्

ओङ्कारपञ्जरशुकीमुपनिषदुद्यानकेलिकलकण्ठीम् ।
आगमविपिनमयूरीमार्यामन्तर्विभावये गौरीम् ॥ १ ॥

दयमानदीर्घनयनां देशिकरूपेणदर्शिताभ्युदयाम् ।
वामकुचनिहितवीणां वरदां सङ्गीतमातृकां वन्दे ॥ २ ॥

श्यामतनुसौकुमार्यां सौन्दर्यानन्दसम्पदुन्मेषाम् ।
तरुणिमकरुणापूरां मदजलकल्लोललोचनां वन्दे ॥ ३ ॥

नखमुखमुखरितवीणानादरसास्वादनवनवोल्लासम् ।
मुखमम्ब मोदयतु मां मुक्ताताटङ्कमुग्धहसितं ते ॥ ४ ॥

सरिगमपधनिरतां तां वीणासङ्क्रान्तकान्तहस्तां ताम् ।
शान्तां मृदुलस्वान्तां कुचभरतान्तां नमामि शिवकान्ताम् ॥ ५ ॥

अवटुतटघटितचूलीताडिततालीपलाशताटङ्काम् ।
वीणावादनवेला-कम्पितशिरसां नमामि मातङ्गीम् ॥ ६ ॥

वीणारवानुषङ्गं विकचमुखाम्भोजमाधुरीभृङ्गम् ।
करुणापूरतरङ्गं कलये मातङ्गकन्यकापाङ्गम् ॥ ७ ॥

मणिभङ्गमेचकाङ्गीं मातङ्गीं नौमि सिद्धमातङ्गीम् ।
यौवनवनसारङ्गीं सङ्गीताम्भोरुहानुभवभृङ्गीम् ॥ ८॥

मेचकमासेचनकं मिथ्यादृष्टान्तमध्यभागं ते ।
मातस्तवस्वरूपं मङ्गलसङ्गीतसौरभं मन्ये ॥ ९ ॥

नवरत्नमाल्यमेतद् रचितं मातङ्गकन्यकाभरणम् ।
यः पठति भक्तियुक्तः सः भवेत् वागीश्वरः साक्षात् ॥

காளிதா³ஸவிரசிதம் ஶ்யாமலாநவரத்நமாலிகாஸ்தோத்ரம்

ஓங்காரபஞ்ஜரஶுகீமுபநிஷது³த்³யாநகேலிகலகண்டீ²ம் ।
ஆக³மவிபிநமயூரீமார்யாமந்தர்விபா⁴வயே கௌ³ரீம் ॥ 1 ॥

த³யமாநதீ³ர்க⁴நயநாம் தே³ஶிகரூபேணத³ர்ஶிதாப்⁴யுத³யாம் ।
வாமகுசநிஹிதவீணாம் வரதா³ம் ஸங்கீ³தமாத்ருகாம் வந்தே³ ॥ 2 ॥

ஶ்யாமதநுஸௌகுமார்யாம் ஸௌந்த³ர்யாநந்த³ஸம்பது³ந்மேஷாம் ।
தருணிமகருணாபூராம் மத³ஜலகல்லோலலோசநாம் வந்தே³ ॥ 3 ॥

நக²முக²முக²ரிதவீணாநாத³ரஸாஸ்வாத³நவநவோல்லாஸம் ।
முக²மம்ப³ மோத³யது மாம் முக்தாதாடங்கமுக்³த⁴ஹஸிதம் தே ॥ 4 ॥

ஸரிக³மபத⁴நிரதாம் தாம் வீணாஸங்க்ராந்தகாந்தஹஸ்தாம் தாம் ।
ஶாந்தாம் ம்ருது³லஸ்வாந்தாம் குசப⁴ரதாந்தாம் நமாமி ஶிவகாந்தாம் ॥ 5 ॥

அவடுதடக⁴டிதசூலீதாடி³ததாலீபலாஶதாடங்காம் ।
வீணாவாத³நவேலா-கம்பிதஶிரஸாம் நமாமி மாதங்கீ³ம் ॥ 6 ॥

வீணாரவாநுஷங்க³ம் விகசமுகா²ம்போ⁴ஜமாது⁴ரீப்⁴ருங்க³ம் ।
கருணாபூரதரங்க³ம் கலயே மாதங்க³கந்யகாபாங்க³ம் ॥ 7 ॥

மணிப⁴ங்க³மேசகாங்கீ³ம் மாதங்கீ³ம் நௌமி ஸித்³த⁴மாதங்கீ³ம் ।
யௌவனவனஸாரங்கீ³ம் ஸங்கீ³தாம்போ⁴ருஹாநுப⁴வப்⁴ருங்கீ³ம் ॥ 8॥

மேசகமாஸேசநகம் மித்²யாத்³ருஷ்டாந்தமத்⁴யபா⁴க³ம் தே ।
மாதஸ்தவஸ்வரூபம் மங்க³லஸங்கீ³தஸௌரப⁴ம் மந்யே ॥ 9 ॥

நவரத்நமால்யமேதத்³ ரசிதம் மாதங்க³கந்யகாப⁴ரணம் ।
ய꞉ பட²தி ப⁴க்தியுக்த꞉ ஸ꞉ ப⁴வேத் வாகீ³ஶ்வர꞉ ஸாக்ஷாத் ॥Categories: Upanyasam

Tags: ,

2 replies

  1. Nice rendition. I am reminded of the slokas on Shyamala in Lalitha Sthava Ratnam by Sage Durvasa. He also uses the same phrase” Sangeetha Maathrukaam Vande”. I request Sri Subramanian to recite the slokas in Arya Dwisathi also.

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: