திரிபுரை பாதங்கள் சேர்மின்களே


இன்று பௌர்ணமி. காமாக்ஷி தேவியின் சரணங்கள், தன் பக்தனுக்கு செய்யும் அனுக்ரஹங்களை, மூக கவி வரிசைப்படுத்தி சொல்லும் ஒரு அழகான ஸ்லோகத்தின் பொருளை இந்த இணைப்பில் கேட்கலாம் -> பாதாரவிந்த சதகம் 80வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி சரணம் ஞானத்தீயை வளர்க்கும் அரணிCategories: Upanyasam

Tags: ,

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: