அம்பரீஷ சரிதம்; Story of Ambarisha Maharaja from Srimad Bhagavatham


Story of Ambarisha Maharaja from Srimad Bhagavatham. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள அம்பரீஷ மகாராஜாவின் கதையை, கோவிந்த தாமோதர ஸ்வாமிகளிடம் கேட்ட விதத்தில், சொல்லி இருக்கிறேன். இந்த இணைப்பில் கேட்கலாம் -> அம்பரீஷ சரிதம்Categories: Upanyasam

Tags: ,

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: