குசேலோபாக்யானம்My maiden attempt to tell a story from Srimad Bhagavatham using Narayaneeyam slokams. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள குசேலர் கதையை, ஸ்வாமிகளிடம் கேட்ட விதத்தில், நாராயணீயம் ஸ்லோகங்களைக் கொண்டு சொல்லி இருக்கிறேன். இந்த இணைப்பில் கேட்கலாம் –> குசேலோபாக்யானம்Categories: Upanyasam

Tags: , ,

3 replies

  1. JAGADGURU SRI MAHA PERIYAVAA THIRUVADI SARANAM SARANAM
    OM NAMO NARAYANA
    HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA

  2. The explanation was superb sir, Great service , why dont we plan to have a website to upload all the good things as archive

  3. Thanks for the Srimad Bhagwatham shloka great Please continue

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: