குசேலோபாக்யானம்


My maiden attempt to tell a story from Srimad Bhagavatham using Narayaneeyam slokams. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள குசேலர் கதையை, ஸ்வாமிகளிடம் கேட்ட விதத்தில், நாராயணீயம் ஸ்லோகங்களைக் கொண்டு சொல்லி இருக்கிறேன். இந்த இணைப்பில் கேட்கலாம் –> குசேலோபாக்யானம்Categories: Upanyasam

Tags: , ,

3 replies

  1. JAGADGURU SRI MAHA PERIYAVAA THIRUVADI SARANAM SARANAM
    OM NAMO NARAYANA
    HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA

  2. The explanation was superb sir, Great service , why dont we plan to have a website to upload all the good things as archive

  3. Thanks for the Srimad Bhagwatham shloka great Please continue

Leave a Reply

%d bloggers like this: