தெய்வங்களை நமக்கு அளித்த தெய்வங்கள்!

Thanks Sri Venugopalan for this picture.

Our namaskarams to these uthama dampathis!Categories: Photos

5 replies

  1. Very Nice Picture….. Thanks for sharing… Punniyam Seidha Aathmaakkals.

  2. Hara Hara Sankara Jeya Jeya Sankara 🙏🙏🌹🌹

  3. JAYA JAYA SHANKARA HARA HARA SHANKARA

  4. Wow. Koti Koti Namaskaram

  5. Sarva Matapitrunaam Namo Namah! 🙏🙏🙏

Leave a Reply

%d bloggers like this: