மஹாபெரியவா என்னும் கட்டிக்கரும்பு!


 

मधुरधनुषा महीधरजनुषा नन्दामि सुरभिबाणजुषा ।
चिद्वपुषा काञ्चिपुरे केलिजुषा बन्धुजीवकान्तिमुषा ॥

Million thanks to Ganapathy for this beautiful sloka and a wonderful comparison to Mahaperiyava!

Don’t miss!

Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara

[Click here to read more]Categories: Audio Content

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: