நம் மனத்தில் மஹாபெரியவா நர்த்தனம் பண்ணட்டும்!


mahamuni-manonati.jpg

 

Thanks to my dear friend Sri Ganapathy for a beautiful audio on the topic of  “Mahaperiyava dancing in our hearts”..Don’t miss!

Click here to listen to this wonderful audio!

Thanks Ganapathy!

Source: http://valmikiramayanam.in/?p=4054

 

 

 Categories: Audio Content

4 replies

 1. Can you please forward that sloka.

  • Mooka pancha shati – Paadaaravinda Shatakam

   रणन्मञ्जीराभ्यां ललितगमनाभ्यां सुकृतिनां
   मनोवास्तव्याभ्यां मथिततिमिराभ्यां नखरुचा ।
   निधेयाभ्यां पत्या निजशिरसि कामाक्षि सततं
   नमस्ते पादाभ्यां नलिनमृदुलाभ्यां गिरिसुते ॥ ९६॥

   ரணன்மஞ்ஜீராப்⁴யாம் லலிதக³மனாப்⁴யாம் ஸுக்ருʼதிநாம்
   மனோவாஸ்தவ்யாப்⁴யாம் மதி²ததிமிராப்⁴யாம் நக²ருசா ।
   நிதே⁴யாப்⁴யாம் பத்யா நிஜஶிரஸி காமாக்ஷி ஸததம்
   நமஸ்தே பாதா³ப்⁴யாம் நளினம்ருʼது³லாப்⁴யாம் கி³ரிஸுதே ॥ 96 ॥

 2. Hyperlink doesn’t work

 3. Great explanation.. Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara…

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: