தமிழ் புது வருட நல்வாழ்த்துக்கள்


Periyava-vandhanam-ranganathan-painting

 

உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் விளம்பி வருட நல்வாழ்த்துக்கள்!

Wish you all a very happy Tamil New Year!!

Never heard a Ghanam recitation for a new year ! Very beautiful to listen!

Enjoy!Categories: Announcements

5 replies

  1. On the auspicious day, I do koti namaskaram to Sri Sri Mahaperiyava. I THANK you for this charming inspiring chanting. I wish you all good new year.

  2. Happy new year!! It was exactly on this day 40 yrs back Periyava left on yatra of yatras, covering nearly 10000 kms by foot at the ripe age of 84!!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: